ขับรถผ่านจุดตัดทางรถไฟ ยังไงถึงปลอดภัยไม่ต้องเอาชีวิตไปเสี่ยง

ขับรถผ่านจุดตัดทางรถไฟ ยังไงถึงปลอดภัยไม่ต้องเอาชีวิตไปเสี่ยง จุดตัดทางรถไฟ หรือ ทางข้ามทางรถไฟ ถือเป็นบริเวณเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุรุนแรง ดังนั้นผู้ขับขี่รถยนต์และผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากเมื่อต้องสัญจรผ่าน ไม่ละเลยหลักพื้นฐานเพื่อความปลอดภัยและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทุกครั้ง

สำหรับการขับขี่รถผ่านทางรถไฟหรือจุดตัดทางรถไฟ มีหลักปฏิบัติกำหนดเป็นกฎหมายตาม พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 ใน 2 มาตราคือ

มาตรา 62 ในทางเดินรถตอนใดที่มีทางรถไฟผ่าน ถ้าปรากฏว่า

(1) มีเครื่องหมายหรือสัญญาณระวังรถไฟแสดงว่ารถไฟกำลังจะผ่าน

(2) มีสิ่งปิดกั้นหรือมีเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณแสดงว่ารถไฟกำลังจะผ่าน

(3) มีเสียงสัญญาณของรถไฟหรือรถไฟกำลังแล่นผ่านเข้ามาใกล้อาจเกิดอันตรายในเมื่อจะขับรถผ่านไป

ผู้ขับขี่ ต้องลดความเร็วของรถและหยุดรถให้ห่างจากทางรถไฟไม่น้อยกว่าห้าเมตร เมื่อรถไฟผ่านไปแล้วและมีเครื่อง หมายหรือสัญญาณให้รถผ่านได้ ผู้ขับขี่จึงจะขับรถผ่านไปได้

มาตรา 63 ในทางเดินรถตอนใดที่มีทางรถไฟผ่านไม่ว่าจะมีเครื่องหมายระวังรถไฟหรือไม่ ถ้าทางรถไฟนั้นไม่มี สัญญาณระวังรถไฟหรือสิ่งปิดกั้น ผู้ขับขี่ต้องลดความเร็วของรถและหยุดรถห่างจากทางรถไฟในระยะไม่ น้อยกว่าห้าเมตร เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงจะขับรถผ่านไปได้

ขับรถผ่านจุดตัดทางรถไฟ

1. รถไฟอาจมาเมื่อไหร่ก็ได้

สำหรับผู้ขับขี่ที่สัญจรผ่านทางรถไฟเป็นประจำ อาจเกิดความคุ้นเคยเกี่ยวกับช่วงเวลาที่รถไฟจะผ่านมากลายเป็นจุดเริ่มต้นของความประมาท และลดหย่อนความระมัดระวังลงโดยไม่รู้ตัว ซึ่งในความเป็นจริงแล้วอาจมีรถไฟขบวนที่ไม่ได้แล่นตามตาราง หรือมีการปรับเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง ฉะนั้นก่อนจะขับรถผ่านทางรถไฟ จึงจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจด้วยความระมัดระวังอย่างที่สุดทุกครั้ง

2. รถไฟมาได้ทั้งซ้าย-ขวา

หลังจากปฏิบัติตามหลักโดยถูกต้องจนขบวนรถไฟแล่นผ่านไปแล้ว นั่นไม่ได้หมายความว่าสามารถขับรถผ่านทางรถไฟได้ทันที แต่ผู้ขับขี่ยังจะต้องตรวจตราเพื่อความแน่ใจอีกครั้ง ว่ามีรถไฟอีกขบวนหนึ่งแล่นสวนทางมาหรือไม่ ซึ่งเกิดขึ้นได้ในกรณีที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟนั้นเป็นแบบรางคู่

3. ขบวนรถไฟแล่นเร็วกว่าที่มองเห็น

หากมองจากริมทางรถไฟในระยะไกล อาจเป็นไปได้ว่าเราจะมองรถไฟค่อย ๆ แล่นช้า ๆ แต่นั่นเป็นเรื่องของมุมมองที่หลอกสายตา และความจริงแล้วรถไฟก็จะแล่นด้วยความเร็วและมาถึงบริเวณจุดตัดรางรถไฟเร็วกว่าที่คาด ดังนั้นการเสี่ยงที่จะขับรถผ่านโดยไม่รอให้รถไฟแล่นผ่านไปก่อน ถือได้ว่าเป็นความประมาทอย่างรุนแรงเช่นกัน

4. รถไฟคันใหญ่กว่าที่คิด

โดยทั่วไปแล้ว ตัวโบกี้รถไฟจะมีขนาดใหญ่มากกว่าขนาดของรางรถไฟทั้งสองฝั่งเกินกว่า 1 เมตร นั่นหมายความว่าแม้จะไม่ได้หยุดรถกีดขวางทางรถไฟ แต่อยู่ใกล้เกินไปก็อาจจะไม่พ้นจากอันตรายเช่นกัน ดังนั้นควรปฏิบัติตามกฎหมาย นั่นคือหยุดรถให้ห่างจากทางรถไฟอย่างน้อย 5 เมตร

Drive through the railway intersection. How to be safe without risking your life Railway intersection or railroad crossing It is a prone to severe accidents. Therefore, motorists and motorcyclists Must be very careful when passing by. Never neglect the basics of safety and adhere to the law at all times.

For driving through railroads or rail intersections. Having a code of conduct that is required by law Road Traffic Act (No. 12) B.E. 2562 in 2 sections:

Section 62 & nbsp; At what time is the train passing by? If it appears that

(1) There is a sign or signal to watch out for the train, indicating that the train is about to pass.

(2) There is a block or a staff signal indicating that the train is about to pass.

The driver must reduce the speed of the vehicle and stop the vehicle at least five meters from the rail. When the train has passed and there is a machine A sign or a signal to allow the car to pass through The driver can then drive through it.

Section 63 At what time a train passes, whether there is a caution mark on the train or not. If the train doesn’t have Warning signs for trains or obstructions The driver must reduce the speed of the vehicle and stop the vehicle at a distance from the railway. Less than five meters When I saw that it was safe, I could drive through it.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google / UFABET8282

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<< / UFABET8282

เครื่องยนต์ hybrid

เครื่องยนต์ hybrid ทำงานอย่างไร สำหรับหลักการทำงานคร่าวๆของเครื่องยนต์ไฮบริดคือการรวมกันของแหล่งพลังงาน 2 แหล่ง ได้แก่ กำลังเครื่องยนต์และพลังงานไฟฟ้า ซึ่งโดยทั่วไปแล้วรถยนต์ Hybrid จะถูกออกแบบให้มีระบบที่มีมอเตอร์ที่สร้างกระแสไฟฟ้าไปยังแบตเตอรี่ในขณะชะลอความเร็วหรือเบรก ซึ่งพลังงานไฟฟ้านี้จะทำหน้าที่ในการเพิ่มพลังขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่หรือทำหน้าที่เป็นหลักในการขับเคลื่อนในขณะที่รถสตาร์ทหรือหยุดซึ่งเท่ากับช่วยประหยัดแก๊ส

เครื่องยนต์ hybrid ดีอย่างไร

แน่นอนว่าเครื่องยนต์ hybrid ก็คือการรวมเอาข้อดีของระบบเครื่องยนต์และระบบพลังงานมาใช้เพื่อทดแทนข้อบกพร่องซึ่งกันและกัน ยกตัวอย่างเช่นเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแบบเดิมนั้น มีข้อเสียทั้งในเรื่องของอัตราสิ้นเปลือง การก่อมลพิษ การที่มีพลังงานจากระบบไฟฟ้ามาช่วยย่อมส่งผลดีในแง่นี้

ทว่าในขณะเดียวกัน ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้ ประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ยังคงมีข้อจำกัดในเรื่องของการใช้งาน อย่างเช่นการชาร์จแบตเตอรี่แต่ละครั้งยังคงต้องใช้เวลานานและยังคงเดินทางได้ในระยะทางที่ไม่ไกลนัก การมีระบบพลังงานจากเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกันจึงทำให้รถยนต์สามารถใช้งานจริงตามปกติ ขณะที่ในภาพรวมระยะยาวแล้ว ระบบ hybrid ถือว่าจะส่งผลอย่างมากในเรื่องของความประหยัดและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เครื่องยนต์ hybrid แต่ละแบบแตกต่างกันอย่างไร

สำหรับระบบเครื่องยนต์ hybrid ซึ่งใช้ในรถยนต์ไฮบริดโดยทั่วไป แบ่งได้ดังนี้

1. full hybrid หรือ parallel hybrid คือ ระบบที่เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าสามารถทำงานร่วมกันหรือทำงานแยกกันเป็นอิสระ ซึ่งถือเป็นรูปแบบที่ถูกใช้มากที่สุดในปัจจุบัน โดยทั่วไปแล้วระบบ full hybrid จะมีตัวกำเนิดไฟฟ้าที่จะช่วยเพิ่มกำลังขับเคลื่อน หรือมีมอเตอร์ไฟฟ้าติดตั้งอยู่ในระบบส่งกำลัง ทำให้สามารถสลับมาใช้การขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวได้ด้วย ทว่าส่วนใหญ่ยังมีข้อจำกัดอยู่แค่ในการขับด้วยความเร็วต่ำหรือในระยะทางใกล้ ๆ แต่ในกรณีนี้ระบบขับเคลื่อนก็สามารถกลับไปขับด้วยพลังงานจากเครื่องยนต์ได้

2. mild hybrid (MHEV) คือ ระบบที่เครื่องยนต์ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าเช่นกัน แต่ทั้งสองแหล่งพลังงานจะไม่สามารถทำงานแยกจากกันได้ โดยทั่วไปมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ในระบบ mild hybrid จะมีขนาดเล็กและทำหน้าที่เสริมกำลังขับเคลื่อนให้กับเครื่องยนต์เท่านั้น

เครื่องยนต์ hybrid

How does a hybrid engine work? As a general rule of thumb, a hybrid engine is a combination of two power sources: engine power and electric power. Typically, hybrid cars are designed to have a system with a motor that generates electricity to the battery while slowing down or braking. This electric power serves to increase driving power to improve driving performance or to act as a driving force when the vehicle starts or stops, which equates to saving gas.

How is hybrid engine?

Of course, a hybrid engine is a combination of the advantages of an engine and power system as a substitute for defects. For example, an engine that uses traditional fuel. There are drawbacks in terms of the pollutant consumption rate, and having power from the electric system is good in this respect.

But at the same time With today’s technology The efficiency of electric motors and batteries remains limited in terms of their use. For example, each battery charge still takes a long time and can still travel relatively short distances. By having an engine power system used together, the vehicle can actually be used as normal. While in the long term overview, hybrid systems are considered to have significant economic and environmental impact.

How are each hybrid engine different?

For hybrid engine systems, which are commonly used in hybrid vehicles. Can be divided as follows:

1. full hybrid or parallel hybrid & nbsp; is A system in which the engine and the electric motor can work together or operate independently. This is the most used format today. In general, a full hybrid system has a generator that will increase the driving power. Or an electric motor installed in the transmission system Making it possible to switch to electric driving alone as well However, most of them are limited only at low speed or short distances, but in this case the drivetrain can return to motorized driving.

2. mild hybrid (MHEV) is The system where the engine works with the electric motor as well. But the two energy sources cannot work separately. Electric motors used in mild hybrid systems are generally small and serve only to power the engine.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google / UFABET8282

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<< / UFABET8282

rolls royce ghost

rolls royce ghost rolls royce ghost “ยนตรกรรม ‘กู๊ดวูด โกสต์’ รุ่นแรก คือการตอบสนองความต้องการของลูกค้ารุ่นใหม่ของแบรนด์ ทั้งด้านอายุและทัศนคติ ตลอดระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่การเปิดตัวเมื่อปี 2552 ‘โกสต์’ ได้กลายเป็นยนตรกรรมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ 116 ปีของแบรนด์

rolls royce ghost

ในปี 2009 โรลส์ – รอยซ์ได้ประกาศผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับ Phantom รุ่นเรือธงผลิตภัณฑ์นี้ได้รับความสนใจจากลูกค้าที่ชื่นชอบการแสวงหาความสมบูรณ์แบบในการออกแบบวิศวกรรมและงานศิลปะของแบรนด์อย่างไม่หยุดยั้ง แต่จำเป็นต้องมีการแสดงออกที่เรียบง่ายและอ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้นจากโรลส์ – รอยซ์การสร้าง ‘Goodwood Ghost’ ครั้งแรกเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ความสำเร็จเป็นผู้นำตลอด 10 ปีรถยนต์แห่งการเปลี่ยนแปลงนี้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในประวัติศาสตร์ 116 ปีของ บริษัท ความสำเร็จของโกสต์มีส่วนสำคัญในการทำให้แบรนด์สามารถขยายการผลิตและลงทุนในการสร้างขีดความสามารถและผลักดันโรลส์ – รอยซ์ให้เป็นแบรนด์ระดับโลกในปัจจุบัน

วิศวกรรมแพลตฟอร์มกรอบพื้นที่อลูมิเนียม
แพลตฟอร์มพิเศษเฉพาะของโรลส์ – รอยซ์นี้ถูกนำไปใช้กับ Phantom และ Cullinan ซึ่งเป็นเรือธงของแบรนด์ซึ่งเป็นการปฏิวัติรถ SUV ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับขนาดของเฟรมสเปซเฟรมช่วยให้แบรนด์สามารถตอบสนองความต้องการด้านสุนทรียศาสตร์และกลไกอันเป็นเอกลักษณ์ของ ‘New Ghost’ ได้อย่างอิสระและเป็นทางเลือกของยานยนต์ที่ให้เสียงที่เหนือกว่าแข็งแกร่งและไดนามิกสูงร่วมเป็นสมาชิกใหม่ของโรลส์ – รอยซ์

ดังนั้นโครงสร้างส่วนบนของ ‘New Ghost’ จึงทำจากโลหะ 100% ภายนอกของตัวถังรถถูกเปลี่ยนเป็นโลหะแผ่นเดียวกว้าง และลื่นไหลอย่างไร้รอยต่อจากเสา A ไปยังหลังคาแผงกาบตัวถังแบบชิ้นเดียว Coachbuilt ช่างฝีมือ 4 คนเชื่อมตัวถังรถทั้งหมดด้วยมือในเวลาเดียวกัน ในการทำรอยต่อต่างๆด้วยความต่อเนื่องที่สมบูรณ์แบบบานประตูอะลูมิเนียมเชื่อมด้วยเลเซอร์ลดน้ำหนักและความฝืด 40,000Nm / deg

rolls royce ghost

เครื่องยนต์ V12 ทวินเทอร์โบ สูบ 6.75 ลิตร
เครื่องยนต์เบนซิน V12 ทวินเทอร์โบ สูบ 6.75 ลิตร โครงสร้างเครื่องยนต์แบบบีสโป๊กของโกสต์ ถูกสร้างขึ้นเพื่อสร้างแรงม้า 563 ตัว (420kW) แรงบิด 850Nm หรือ 627lb ft ส่งตรงไปยังระบบขับเคลื่อนทุกล้อและระบบบังคับเลี้ยวทุกล้อ แรงบิดสูงสุดตั้งแต่ 1600 รอบ/นาที จนถึงเพียง 600 รอบ/นาทีเหนือจำนวนรอบต่ำสุด ปรับแต่งระบบท่อนำอากาศเพื่อลดเสียงเครื่องยนต์ภายในตัวรถ.

การระงับระนาบ
การระงับระนาบ ระบบนี้ตั้งชื่อตามระนาบเรขาคณิต ซึ่งมีความเรียบสม่ำเสมอและสมบูรณ์แบบระบบนี้เป็นผลจากการพัฒนาและทดสอบร่วม 10 ปีเพื่อให้ความรู้สึกเหมือนบินอยู่บนพื้นดิน ช่วงล่างเป็นการพัฒนาทางวิศวกรรม ตลอดจนเทคโนโลยีการสแกนขั้นสูงและซอฟต์แวร์การทำงาน ประกอบด้วย Upper Wishbone Damper ตัวแรกของโลกเหนือระบบกันสะเทือนล้อหน้า ทำให้การขับขี่มีเสถียรภาพและง่ายดายยิ่งขึ้นระบบร่วมกับระบบกล้องสเตอริโอ Flagbearer จะอ่านสภาพถนนข้างหน้าและเตรียมระบบกันสะเทือนสำหรับการเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวถนน และระบบสัญญาณดาวเทียมของแบรนด์ (Satellite Aided Transmission) ผ่านระบบซอฟต์แวร์ Planar ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสามารถคาดการณ์และตอบสนองได้ดี แม้ต้องเผชิญกับพื้นผิวถนนที่รุนแรง

เพียงแค่ส่วนบนของ Wishbone Damper ต้องใช้เวลาในการทดสอบบนถนนจริงและด้วยซอฟต์แวร์เป็นเวลา 5 ปีซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของโรลส์ – รอยซ์ เป็นการต่อยอดระบบกันสะเทือนที่นุ่มนวลราวกับพรมวิเศษพร้อมปีกคู่ (Double-Wishbone Magic Carpet Ride) เพื่อปรับปรุงระบบรองที่มีการสั่นสะเทือนอิเล็กทรอนิกส์แบบแปรผันอย่างต่อเนื่องเสาอากาศปรับระดับได้เอง ไม่เคยใช้กับรถที่มีจำหน่ายทั่วไป

rolls royce ghost

เพลาหลังแบบห้าลิงค์และพวงมาลัยหลังยังได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีระบบกันสะเทือนแบบอากาศ เพลาทั้งสองได้รับการจัดการผ่านซอฟต์แวร์ Planar ของแบรนด์ซึ่งควบคุมเทคโนโลยีแชสซีอื่น ๆ ด้วย ของ Ghost เช่นเดียวกับระบบขับเคลื่อนทุกล้อระบบบังคับเลี้ยวทุกล้อระบบควบคุมการทรงตัวและระบบเบรกแบบแห้งเองเพื่อให้แน่ใจว่าทุกส่วนของรถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวและระดับการยึดเกาะได้อย่างเป็นหนึ่งเดียว

ซอฟต์แวร์ Planar ยังจัดการข้อมูลที่จำเป็นในการปรับเปลี่ยนการจัดส่งโกสต์ในเชิงรุกเพื่อรับมือกับสิ่งที่อยู่ข้างหน้าได้ดีขึ้น เทคโนโลยีแรกคือระบบกล้อง Flagbearer ของแบรนด์ซึ่งชวนให้นึกถึงผู้ถือธงแดงก่อนยานยนต์ในอดีต เทคโนโลยีนี้รวมถึงระบบกล้องสเตอริโอที่ติดอยู่ที่กระจกหน้ารถเพื่อช่วยให้มองเห็นถนนข้างหน้า และระบบกันสะเทือนที่ปรับได้อย่างปราดเปรียวถึง 100 กม. / ชม. เทคโนโลยีที่สองคือระบบดาวเทียมของแบรนด์ การดำเนินการนี้จะดึงข้อมูล GPS เพื่อเลือกเกียร์ที่เหมาะสมสำหรับการเข้าโค้งล่วงหน้า ผลลัพธ์ที่ได้คือความสะดวกสบายในการขับขี่และการควบคุมรถอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

เจ้าของสามารถเปิดประตูได้โดยมีระบบไฟฟ้าคอยช่วยเหลือ ขั้นแรกในการเปิดประตูคือ ดึงที่จับด้านใน 1 ครั้ง จากนั้นปล่อยให้ที่จับกลับสู่ตำแหน่งเดิม ระหว่างนั้นระบบก็จะตรวจสอบอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อม จากนั้นให้ดึงด้ามประตูค้างไว้เพื่อให้ระบบไฟฟ้าเข้ามาเลี้ยงและประตูเริ่มเปิดออก เมื่อประตูเปิดกว้างพอแล้ว ให้หยุดดึงที่จับ ซึ่งเป็นการหยุดประตูไม่ให้เปิดกว้างมากกว่านั้น เมื่อลงจากรถแล้ว สามารถปิดประตูได้โดยอัตโนมัติโดยกดปุ่มที่มือจับประตูด้านนอก หากต้องการปิดประตูด้วยตนเอง ก็สามารถทำได้ด้วยการช่วยเหลือจากไฟฟ้า เซนเซอร์ตามแนวยาวและตามขวางในตัวรถ ตลอดจนเซนเซอร์ G-force ที่ติดอยู่ที่ประตูแต่ละบานจะช่วยให้การเปิด-ปิดประตูทำงานได้เร็วเท่ากัน ไม่ว่ารถจะจอดอยู่บนเนินหรือมุมถนนในซอยแคบ

rolls royce ghost

สำหรับการออกแบบเรือนกระจก (กลาสเฮาส์) ซึ่งรวมถึงกระจกหน้ากระจกหลังหน้าต่างรถเสาและหลังคา ตั้งใจให้มีความสมดุลทั้งประตูคนขับและผู้โดยสารตอนหลังได้รับสัดส่วนหน้าต่างเท่ากัน มันแสดงให้เห็นว่า ‘New Ghost’ ต้องการความสมดุลทั้งในฐานะยานพาหนะสำหรับผู้ขับขี่และยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง หลังคาโค้งที่ประณีตบ่งบอกถึงเจตจำนงอันทรงพลัง ด้านหลังของรถมีความรู้สึกถึงการเคลื่อนไหว และจบลงด้วยเส้นที่ลาดลง

รูปทรงของไฟท้ายที่แทบจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้กลายเป็นหลักของการออกแบบร่วมสมัยของโรลส์-รอยซ์ ซึ่งรูปทรงนี้ยังคงอยู่ แต่ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยด้วยการเอียงมาข้างหน้าเล็กน้อย และเนื่องจากรอยต่อรอบไฟได้หายไป จึงทำให้ไฟท้ายดูเหมือนเป็นเกาะที่ได้รับการแต่งแต้มสี ลอยเด่นอยู่บนผิวรถ

ชุดไม้สำหรับ ‘นิว โกสต์’ เป็นแบบเปิดผิวไม้ที่เผยให้เห็นวัสดุอันเปลือยเปล่าอย่างไม่เหนียมอาย แท้จริงแล้วมีการพัฒนาสีเคลือบ 2 สีใหม่โดยเฉพาะ สีแรกชื่อว่า Obsidian Ayous ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากความหลากหลายของสีที่พบในหินลาวา สีที่สองชื่อ Dark Amber ซึ่งมอบเสน่ห์เย้ายวนให้กับชุดห้องโดยสาร ด้วยการผสานแนวเส้นของอนุภาคอลูมิเนียมละเอียดเข้ากับไม้สีเข้ม การเคลือบหนังก็เช่นเดียวกัน ผิววัสดุจะถูกเผยให้เห็นได้ชัดเจน แผ่นหนังจะเป็นแผ่นยาวแผ่นเดียว และจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ด้วยช่องระบายอากาศที่ทำจากโลหะแท้เพียงเท่านั้น และช่องระบายเหล่านี้เอง เป็นจุดที่อากาศจากระบบฟอกอากาศ MEPS จะผ่านเข้ามา

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google / UFABET8282

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<< / UFABET8282

วิธีรับมือ Covid-19 ภายในรถ

วิธีรับมือ Covid-19 ภายในรถ ไม่มีสถานการณ์ไหนที่ตึงเครียดเท่ากับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือ Covid-19 ซึ่งความน่ากลัวของเชื้อดังกล่าวจะไม่ได้มาจากการกระจายของละอองอากาศเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังเกิดจากการที่เชื้อไปอยู่ในมือแล้วสัมผัสกับวัตถุต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ในฝูงชนที่แออัด

ไม่มีสถานการณ์ไหนที่ตึงเครียดเท่ากับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือ Covid-19 ซึ่งความน่ากลัวของเชื้อดังกล่าวจะไม่ได้มาจากการกระจายของละอองอากาศเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังเกิดจากการที่เชื้อไปอยู่ในมือแล้วสัมผัสกับวัตถุต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ในฝูงชนที่แออัด

ถึงแม้ว่าภายในรถยนต์ส่วนตัวจะเป็นอะไรที่ดูปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 จะดูเหมือนไม่ใช่ซะทีเดียว เพราะภายในรถเองก็เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค เชื้อรา และไวรัส รวมไปถึงเป็นสถานที่ปิด อากาศจะหมุนเวียนจำกัดอยู่ภายใน หากเวลามีใครคนใดคนหนึ่งจามหรือไอ อากาศกับเชื้อก็จะอยู่ภายในรถ อีกทั้งการสัมผัสบนอุปกรณ์ต่าง ๆ ของผู้ที่อยู่ในรถก็มีความเสี่ยงต่อเชื้อโรคที่ติดมาจากมือด้วยเช่นกัน ในคลิปนี้จะมากล่าวถึงการทำความสะอาดภายในรถ ซึ่งมี 4 แบบหลัก ๆ ด้วยกัน

การเช็ดด้วยน้ำยา เป็นวิธีเบสิกสำหรับการบำรุงรักษารถ ซึ่งในการทำความสะอาดด้วยการเช็ดนั้น จะต้องวางลำดับความสำคัญของอุปกรณ์ที่ใช้มือจับบ่อยที่สุด ไม่ว่าจะเป็นมือจับเปิดประตูด้านนอก-ใน-ฝากระโปรงท้ายรถ, บานประตู, พวงมาลัย, หัวเกียร์, ปุ่มกดแผงคอนโซล, สวิตซ์ต่าง ๆ, ช่องแอร์, แผ่นบังแดด, คันเบรกมือ, สาย-ปุ่มกดที่เข็มขัดนิรภัย, ที่ปรับเบาะนั่ง, หมอนรองศีรษะ, เบาะนั่งหน้าหลัง เป็นต้น

แน่นอนว่าการเช็ดเพื่อฆ่าเชื้อนั้นควรใช้น้ำยาที่มีประสิทธิภาพฆ่าเชื้อโรคที่สูง โดยที่ไม่ทำลายวัสดุพื้นผิวรถที่สามารถหาซื้อได้ในร้านขายยา หรือคาร์แคร์ที่น่าไว้วางใจ และไม่ควรเช็ดแบบเปียกชุ่มจนก่อให้เกิดอัตรายในระบบวงจรไฟฟ้าหรือวัสดุเหล็กที่อาจจะก่อให้เกิดสนิมได้

การฟอกอากาศ ในปัจจุบัน รถยนต์หรู ๆ และรถยนต์ระดับกลาง ๆ เริ่มมีการติดตั้งระบบฟอกอากาศภายในรถ พร้อมเทคโนโลยีฆ่าเชื้อโรคในตัว แต่หากคุณขับรถรุ่นเก่า หรือรถยนต์คอมแพ็คที่ยังไม่มีออพชั่นนี้อยู่ในรถ การซื้อเครื่องฟอกอากาศก็เป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจ แถมมีขนาดที่ไม่ใหญ่มาก ตั้งแต่รูปทรงกระบอก ไปจนถึงรูปทรงกล่องขนาดเล็ก แต่ทั้งนี้ผู้ใช้งานควรคำนึงถึงการหาซื้อแผ่นกรองอากาศ HEPA สำรองที่หาซื้อได้ง่ายที่สุด และมีคุณภาพที่ดีมีมาตรฐาน

สเปรย์ฆ่าเชื้อ อีกวิธีหนึ่งที่ทำได้ง่าย และน่าสนใจไม่แพ้กันก็คือการใช้สเปรย์ฆ่าเชื้อในอากาศ ซึ่งภายในรถเป็นสถานที่ปิดและมีจำกัด การฉีดสเปรย์จึงเป็นอีกหนึ่งวิธีในการกำจัดเชื้อโรคภายในอากาศ แถมยังมีกลิ่นและราคาที่หลากหลายด้วย แต่ก็ไม่ควรใช้บ่อยเกินไป หรือใช้ในขณะที่มีคนหรือสัตว์เลี้ยงอยู่ในรถ เพราะนอกจากจะสิ้นเปลืองแล้ว อาจส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจของผู้ที่อยู่ในรถด้วย

วิธีรับมือ Covid-19 ภายในรถ

วิธีรับมือ Covid-19 ภายในรถ

How to deal with Covid-19 In the car, there are no situations as stressful as the coronavirus outbreak, Covid-19. Only one But it also occurs when the infection gets into your hands and comes into contact with objects that are vulnerable to infection without needing to be in crowded crowds.

No situation is as stressful as an outbreak of the new coronavirus, Covid-19, and the fear of such infection is not solely due to aerosol distribution. But it also occurs when the infection gets into your hands and comes into contact with objects that are vulnerable to infection without needing to be in crowded crowds.

Although the inside of a private car is something that seems safe from the coronavirus. It will not seem at all. Because the inside of the car itself is a reservoir of germs, fungi and viruses, as well as a closed place. The air will circulate in it. If at any time someone sneezes or coughs The air and the infection will be in the car. Also, personal contact with the devices in the car is a risk of hand-borne pathogens. In this clip, we will discuss four main types of cleaning the interior of the car.

Wipe down with a solution & nbsp; is a basic method for car maintenance. In which to clean with a wipe Priority must be placed on the devices that are handled most often. Whether it is a handle to open the door outside – in – the trunk lid, door leaf, steering wheel, gear knob, button panel, console, various switches, air vents, sun visors, handbrake lever, cable – push button At seat belts, seat adjuster, head restraints, front and rear seats, etc.

Of course, the sanitizing wipe should use a highly effective antiseptic solution. Without damaging the surface of the car that can be bought in a drugstore Or trustworthy car care And it should not be soaked in wet wipe that will cause damage in the electrical circuit or iron material that may cause rust.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google / UFABET8282

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<< / UFABET8282

ล้อแม็กและล้อกระทะต่างกันยังไง

ล้อแม็กและล้อกระทะต่างกันยังไง ล้อรถถือเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เจ้าของ รถยนต์ หลาย ๆ คนให้ความสำคัญในการเลือกปรับแต่งเพื่อความสวยงาม เพราะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าล้อรถยนต์นั้นมีผลอย่างยิ่งต่อรูปลักษณ์และสไตล์ของรถแต่ละคัน

และเมื่อว่ากันด้วยเรื่องของล้อรถยนต์ โดยทั่วไปแล้วก็จะแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ ล้อแม็ก กับ ล้อกระทะ ซึ่งมีคุณสมบัติ ลักษณะ และราคาต่างกันไปดังนี้ ล้อแม็กและล้อกระทะต่างกันยังไง

ล้อแม็ก

ล้อแม็กและล้อกระทะต่างกันยังไง

ล้อแม็ก เป็นชื่อเรียกล้อรถยนต์ที่ความจริงแล้วน่าจะต้องเรียกว่า ล้ออัลลอย เพราะผลิตมาจากโลหะอัลลอยอันมีส่วนผสมของ แมกนีเซียม ซึ่งเรียกว่า แมกนีเซียมอัลลอย และเป็นที่มาของชื่อเรียกล้อแม็ก

อย่างไรก็ตาม ล้ออัลลอยยังมีแบบที่ผลิตโดยมี อะลูมิเนียม เป็นส่วนผสมเรียกว่า อะลูมินัมอัลลอย โดยแม้จะมีน้ำหนักมากกว่า แมกนีเซียมอัลลอย แต่ก็มีความทนทานสูงกว่า 

ปัจจุบันนี้ ล้อแม็กส่วนใหญ่ล้วนแต่เป็นล้อที่ทำจาก อะลูมินัมอัลลอย แต่ทั้งนี้ก็ยังถูกเรียกโดยทั่วไปว่าล้อแม็กนั่นเอง

Alloy is the name for a car wheel, which is actually supposed to be an alloy wheel because it is made from a magnesium-based alloy called magnesium alloy. And is the origin of the name for wheels.

However Alloy wheels are also produced with a mixture of aluminum called. Aluminum alloy Which despite having more weight Magnesium alloy But it is more durable & nbsp;

Today Most of the alloy wheels are made from Aluminum alloy However, it is also commonly referred to as alloy wheels.

ล้อกระทะคืออะไร

ล้อแม็กและล้อกระทะต่างกันยังไง

ล้อกระทะ อาจเรียกได้อีกแบบหนึ่งว่าล้อเหล็ก เนื่องจากทำมาจากวัสดุที่เป็นเหล็กกล้าซึ่งอันที่จริงแล้วมีความทนทานแข็งแรงกว่าล้อแม็กหรือล้ออัลลอยด้วยซ้ำ ทว่าเทียบกันแล้วมีน้ำหนักมากกว่าจนทำให้ส่งผลต่อการขับขี่ในด้านต่าง ๆ ทำให้มีราคาถูกกว่า และผู้ผลิตรถยนต์ค่ายต่าง ๆ ก็นิยมนำมาใช้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานสำหรับรถยนต์ในรุ่นเริ่มต้นด้วยเหตุผลด้านต้นทุนนั่นเอง

ขณะเดียวกันล้อกระทะหรือล้อเหล็กก็ไม่เป็นที่นิยมในการผลิตมาเพื่อจำหน่าย ทำให้ล้อแบบนี้แทบจะไม่ค่อยมีเป็นตัวเลือกในกรณีที่เจ้าของรถต้องการปรับแต่งหรือเปลี่ยนล้อรถยนต์

The wheel rim may be called another type of steel wheel. It is made from a steel material that is actually more durable than alloy or alloy wheels. But in comparison, it weighs more and affects various aspects of driving, making it cheaper. And automakers use it as standard equipment on entry-level vehicles for cost reasons.

At the same time, steel wheels or wheels are not popular in the production of sales. Making wheels like this is rarely an option in the event that the car owner wants to modify or change the wheel.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google / UFABET8282

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<< / UFABET8282

ทำสีรถยนต์ wrap รถ เปลี่ยนสีรถ ถ้าไม่แจ้งเปลี่ยนสีรถมีความผิดหรือไม่

ทำสีรถยนต์ wrap รถ เปลี่ยนสีรถ ถ้าไม่แจ้งเปลี่ยนสีรถมีความผิดหรือไม่ ปัจจุบันการทําเปลี่ยนสีรถนั้นมีทางเลือกหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการทำสีใหม่ หรือการ wrap รถ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับแต่ละท่านว่าจะหาช่างทำสีรถ ผู้ให้บริการ หรืออู่ทำสีรถ ที่มีฝีมือได้มาตรฐานถูกใจมากน้อยแค่ไหน

อย่างไรก็ตาม ในการเปลี่ยนสีรถยนต์ ยังมีขั้นตอนสำคัญที่เจ้าของรถจะละเลยไม่ได้ นั่นคือการแจ้งต่อนายทะเบียนเรื่องการเปลี่ยนสีรถให้เรียบร้อยตามที่กฎหมายกำหนด โดยพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 13 ระบุไว้ว่า รถใดที่จดทะเบียนแล้ว หากมีการเปลี่ยนสีรถ ให้ผิดไปจากที่จดทะเบียนไว้ เจ้าของรถต้องแจ้งนายทะเบียนภายใน 7 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลงสีรถ หากเกินกำหนดจะมีความผิดตามมาตรา 60 ระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

ขณะเดียวกัน กรมการขนส่งทางบก ยังได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกำหนดสีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ดังนี้

 1. กรณีตัวรถมีสีเดียว ให้กําหนดสีที่เป็นสีหลัก โดยไม่ต้องคํานึงถึงความเข้มของสีที่แตกต่างกัน ตามตัวอย่างสีรถที่กําหนดในภาคผนวก ก แนบท้ายระเบียบนี้
   
 2. กรณีตัวรถมีหลายสี โดยแต่ละสีแตกต่างกันเห็นได้ชัดเจนบริเวณตัวถังส่วนที่สําคัญของรถเช่น ฝากระโปรงหน้า-ท้าย หลังคา หรือประตู เป็นต้น ให้กําหนดสีที่เป็นสีหลักเป็นสีของรถ ไม่เกิน 3 สี แล้วแต่กรณี เช่น ตัวรถมี 2 สีกําหนดเป็นสี ขาว แดง หรือตัวรถมี 3 สี กําหนดเป็นสี ดํา ขาว เหลือง และหากตัวรถมีมากกว่า 3 สี และสามารถกําหนดสีหลักของตัวรถได้ให้กําหนดสีหลัก 3 สี ตามด้วยสีลําดับท้ายสุด “หลายสี” เช่น ขาว แดง หลายสี เว้นแต่กรณีไม่สามารถกําหนดสีใดเป็นสีหลักได้ ให้กําหนดว่า “หลายสี” เพียงอย่างเดียว
   
 3. กรณีสีคาดหรือแถบคาดที่ใช้ตกแต่งรถ โดยไม่ทําให้สีหลักของรถเปลี่ยนแปลงไป ไม่ต้องกําหนดเป็นสีรถ แต่หากการตกแต่งรถทําให้สีหลักของรถเปลี่ยนแปลงไป ให้กําหนดเป็นสีของรถตามหลักเกณฑ์ ที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง
ทำสีรถยนต์

I do car wrap, change car color, if I do not report a change in car color, is it wrong? Currently, there are many options for changing the car color. Whether it’s a new paint or a car wrap, it is up to each person to find a car mechanic, service provider, or garage. How do you like the skillful standard?

However To change the car color There are still important steps that car owners cannot ignore. That is to notify the registrar of the car color change as required by law. By the Automobile Act 2522, Section 13 states that any vehicle is registered. If the car has changed color To deviate from the registered The car owner must notify the registrar within 7 days from the date of changing the car color. If overdue, there will be an offense under Section 60 liable to a fine not exceeding 2,000 baht.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google / UFABET8282

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<< / UFABET8282

Truckhouse BCT 2021 ใหม่ รถบ้านสายโหดราคาเริ่มต้นเกือบ 10 ล้านบาท


Truckhouse BCT 2021 ใหม่ รถบ้านสายโหดราคาเริ่มต้นเกือบ 10 ล้านบาทTruckhouse เป็นบริษัทดัดแปลงรถกระบะให้กลายเป็นรถบ้านที่ตั้งขึ้นในปี 2019 ที่ผ่านมา โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่รัฐเนวาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา

ล่าสุดพวกเขาได้ทำการเผยโฉม BCT ใหม่ ซึ่งเป็นรถบ้านที่พัฒนาขึ้นบนกระบะขนาดมิดไซส์TRD Pro 2021 มุ่งเน้นสมรรถนะการขับขี่แบบออฟโรดเป็นพิเศษ โดย Truckhouse ระบุว่าได้แรงบันดาลใจมาจาก Toyota Sunradar 4×4 ที่วางจำหน่ายในช่วงยุค 80

Truckhouse BCT 2021

Truckhouse BCT 2021

Truckhouse BCT มาพร้อมโครงสร้างตัวบ้านที่ผลิตขึ้นจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์เสริมแรงอัดแบบชิ้นเดียว ขณะที่ภายในถูกตกแต่งด้วยชิ้นส่วนแบบเดียวกับบ้านสมัยใหม่ พร้อมมุมรับประทานอาหารรูปทรงตัวยูที่สามารถชมทิวทัศน์ได้ 270 องศา และสามารถเปลี่ยนเป็นเตียงนอนขนาดฟูลไซส์เมื่อต้องการพักผ่อนได้ อีกทั้งยังมีเตียงขนาดควีนไซส์แยกมาต่างหากด้วย เพียงพอสำหรับผู้โดยสารจำนวน 4 คนแบบสบายๆ

นอกจากนี้ ผู้โดยสารยังสามารถเดินไปมาระหว่างตัวบ้านและห้องโดยสารด้านหน้ารถโดยไม่จำเป็นต้องลงจากรถ พร้อมทั้งมีห้องครัวและพื้นที่อาบน้ำมาให้ด้วย โดยสามารถกักเก็บน้ำสะอาดได้สูงสุด 30 แกลลอน (ประมาณ 113.5 ลิตร) และน้ำใช้แล้วสูงสุด 20 แกลลอน (ประมาณ 75 ลิตร) อีกทั้งยังมีแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนจาก Battle Born ขนาด 500 แอมป์ชั่วโมง เสริมด้วยแผงโซลาร์เซลล์ขนาด 600 วัตต์ที่ติดตั้งเหนือหลังคาอีกด้วย

Truckhouse BCT 2021

Truckhouse BCT 2021

 ไม่เพียงเท่านี้ ตัวรถ Tacoma TRD Pro ยังถูกปรับปรุงช่วงล่างเพื่อรองรับการขับขี่แบบออฟโรดที่สมบุกสมบันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโช๊คอัพด้านหน้าที่มีระยะยืดยุบ 12 นิ้ว, เพลาหลังที่เสริมความแข็งแรงยิ่งขึ้น รวมถึงติดตั้งจานเบรกแบบเจาะรูและเซาะร่องทั้ง 4 ล้อ เพื่อประสิทธิภาพการระบายความร้อนที่ดีขึ้น

ราคาจำหน่ายของรถบ้าน Truckhouse BCT เริ่มต้นที่ 285,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 8,600,000 บาท และหากเลือกออปชั่นแบบเต็มพิกัดจะมีราคาสูงสุดอยู่ที่ราว 380,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 11,400,000 บาท

Truckhouse BCT 2021

Truckhouse BCT 2021, new, brutal home car, starting price almost 10 million baht Truckhouse Is a pickup truck-turned-home car company founded in 2019 with an office in Nevada. USA


They recently unveiled a new BCT, a home car developed on a mid-size TRD Pro 2021 pickup truck with a special focus on off-road performance, with Truckhouse stating that it is inspired by the Toyota Sunradar. 4×4 released in the ’80s.

The Truckhouse BCT features a one-piece compression carbon fiber housing. While the interior is decorated with the same parts as the modern house With a U-shaped dining corner that offers 270-degree views and can be converted to a full-sized bed when you want to relax. There is also a separate queen size bed. Enough for 4 passengers comfortably.

In addition, passengers can move back and forth between the house and the passenger compartment without needing to get off. With a kitchen and shower area as well It can hold up to 30 gallons (approx. 113.5 liters) of clean water and up to 20 gallons (approx. 75 liters) of used water, plus a 500 amp-hour Battle Born lithium-ion battery supplemented by a solar panel. 600 watt cell installed above the roof as well.

Not only that, the Tacoma TRD Pro has also been revamped with suspension to accommodate more rugged off-road driving. Whether it is a front shock absorber with a 12-inch stretch, a reinforced rear axle. Also installed perforated and grooved discs on all 4 wheels for better cooling performance.

Prices for Truckhouse BCT RVs start at $ 285,000, or around $ 8,600,000, and with the full option option, the highest price is around $ 380,000, or $ 11,400,000.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google / UFABET8282

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<< / UFABET8282

มาตรฐาน API SP ที่คนรักรถยนต์ควรต้องรู้

มาตรฐาน API SP ที่คนรักรถยนต์ควรต้องรู้ ที่คนรักรถควรรู้สำหรับมาตรฐานของน้ำมันเครื่องในปัจจุบันผู้ใช้ยานยนต์ทั่วไปโดยเฉพาะรถยนต์จะให้ความสำคัญกับมาตรฐานของน้ำมันเครื่องมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยผู้ใช้มักมองหามาตรฐานน้ำมันเครื่องเป็นหลักสองมาตรฐานคือมาตรฐาน API และมาตรฐาน ACEA แต่มาตรฐานหลัก ๆ ที่เหมาะสำหรับรถในประเทศไทยโดยเฉพาะรถยนต์ส่วนใหญ่เป็นรถยนต์ทางฝั่งเอเชีย ดังนั้นมาตรฐานของน้ำมันเครื่องที่ผู้ใช้จะนิยมเลือกใช้มากที่สุด เป็นมาตรฐาน API (American Petroleum Institute) มาตรฐาน ACEA (European Automobile Manufacturers ‘Association) เป็นมาตรฐานที่ออกแบบมาเพื่อรองรับและเหมาะสมกับรถยนต์ในฝั่งยุโรป

แต่ปัจจุบันในปี 2020 มาตรฐาน API ได้รับการแก้ไขและพัฒนามาตรฐานใหม่ซึ่งก็คือมาตรฐาน API SP ซึ่งเป็นจุดเด่นของมาตรฐานน้ำมันประเภทนี้ มีรายละเอียดที่โดดเด่นและแตกต่างจากมาตรฐานก่อนหน้านี้ ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้ตามข้อมูลที่นำเสนอในตารางด้านล่าง

▪️ API SP Standard จะมีคุณสมบัติที่โดดเด่นและได้รับการจัดอันดับที่ดีที่สุด ใน 3 พื้นที่หลักคือ

(1. ) ลดปัญหาการจุดระเบิดล่วงหน้าด้วยความเร็วต่ำที่มักเกิดขึ้นกับเครื่องยนต์รถยนต์สมรรถนะสูงหลายยี่ห้อในปัจจุบัน

(2. ) ป้องกันการสึกหรอของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ในพื้นที่เช่นการสึกหรอของลูกเบี้ยวที่แหลมคมซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สึกหรอ บ่อยและเร็วมากเนื่องจากการขัดสีอย่างต่อเนื่องเกิดขึ้นในขณะที่เครื่องยนต์กำลังทำงาน

(3. ) การประหยัดน้ำมันในหัวข้อ (Fuel Economy) ซึ่งหัวข้อนี้ถือได้ว่าเป็นกุญแจสำคัญที่สุดสำหรับเครื่องยนต์หรือยานยนต์สมัยใหม่ที่กำลังมองหาเครื่องยนต์หรือยานพาหนะที่ใช้งานได้เพื่อประหยัดพลังงานและเชื้อเพลิงให้มากที่สุด ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงขยะ

มาตรฐาน API SP ที่คนรักรถยนต์ควรต้องรู้

A standard change with better quality than API SP that car lovers should know.

As for the standard of motor oil nowadays, ordinary motorists, especially automobiles, are increasingly paying attention to engine oil standards. Especially in Thailand, users tend to look for two main engine oil standards: API standard and ACEA standard, but the main ones that are suitable for vehicles in Thailand,

But now in 2020 the API standard has been revised and developed a new standard, the API SP standard, which is the hallmark of this type of oil standard. It is detailed and it is distinct from previous standards. This can be compared according to the information presented in the table below.

▪️ API SP Standard will have outstanding features and be best rated in 3 main areas:

(1.) Reduce the problem of low speed pre-ignition that often occurs with many high-performance automotive engines today.

(2.) Prevents local wear of engine parts such as sharp camshell wear, which is a worn component. Very often and very quickly, as constant attrition occurs while the engine is running.

(3.) Fuel Economy: This topic is considered the most important key for modern engines or vehicles looking for a usable engine or vehicle to save energy and fuel as much as possible. Help reduce the burden of waste fuel costs

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google / UFABET8282

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<< / UFABET8282

ทำความรู้จักรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด (PLUG-IN HYBRID)

ทำความรู้จักรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด (PLUG-IN HYBRID)  ประเภทยานยนต์ไฟฟ้าและหลักการทำงานเบื้องต้น?การเปิดตัวรถยนต์ปลั๊ก-อิน ไฮบริด รุ่นใหม่ๆ ทำให้หลายท่านอาจเกิดความสงสัย ในการทำงานของระบบ Plug-In Hybrid รวมถึงยานยนต์ไฟฟ้า ว่ามีระบบใดบ้าง และแต่ละระบบทำงานเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร วันนี้วาโวลีนจะพาทุกท่านทำความรู้จักกัน

 1. ไฮบริด (Hybrid Electric Vehicle: HEV)
  ประกอบด้วยเครื่องยนต์สันดาปภายในลูกสูบ เป็นต้นแรงผลักดันหลักผ่านการใช้น้ำมันเตาทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มพลังขับเคลื่อน ทำให้เครื่องยนต์มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมทั้งสามารถใช้พลังงานกลที่เหลืออยู่หรือไม่ใช้ประโยชน์จากการแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าที่เก็บไว้ในแบตเตอรี่ ในการจ่ายมอเตอร์ไฟฟ้าทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันน้อยกว่ารถยนต์ทั่วไป
 2. Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV)
  เป็นระบบขับเคลื่อนที่พัฒนามาจากระบบไฮบริดแนวคิดนี้ถือกำเนิดขึ้นจากความต้องการการใช้งานร่วมกัน ระหว่างรถยนต์ไฮบริดทั่วไป (HEV) และระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า 100% (BEV) สามารถขับเคลื่อนจากสถานีชาร์จภายนอก (ปลั๊กอิน) ทำให้สามารถขับเคลื่อนรถยนต์ได้พร้อมกันจากแหล่งระยะทางที่ต่างกันสองแหล่ง และเพิ่มความเร็วจากไฟฟ้าโดยตรง
 3. แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า (BEV)
  จะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการส่งกำลังไปยังรถยนต์โดยเป็นพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่เท่านั้น ไม่มีเครื่องยนต์เกี่ยวข้องดังนั้นระยะทางในการขับขี่จะขึ้นอยู่กับการออกแบบ ขนาดและประเภทของแบตเตอรี่รวมทั้งภาระ
 4. รถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง (FCEV)
  เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่มีเซลล์เชื้อเพลิงที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้โดยตรงจากไฮโดรเจน (H2) เซลล์เชื้อเพลิงมีความจุพลังงานจำเพาะสูงกว่าแบตเตอรี่ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันทำให้ FCEV เป็นเทคโนโลยีที่ บริษัท รถยนต์เชื่อว่าเป็น คำตอบที่แท้จริงของพลังงานสะอาดแห่งอนาคต แต่มีข้อ จำกัด ในการผลิตไฮโดรเจน และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการใช้งานจริง
ทำความรู้จักรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด (PLUG-IN HYBRID)

Get to know plug-in hybrid cars (PLUG-IN HYBRID) Electric vehicle type and basic working principle? The new version makes many of you wondering. In the performance of plug-in hybrid systems, including electric vehicles That there are any systems And how do each system work like and different? Today, Vavoline will bring you to know each other.

 1. Hybrid (Hybrid Electric Vehicle: HEV)
  consists of a piston internal combustion engine. Etc. The main driving force is through the use of fuel oil in conjunction with an electric motor
 2. Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV)
  is a hybrid drive system developed from a hybrid system. Needs sharing Between a conventional hybrid vehicle (HEV) and a 100% electric drive (BEV) can be powered from an external (plug-in) charging station, allowing the vehicle to be simultaneously powered from two different distance sources. And increase the speed from electricity directly
 3. Electric vehicle battery (BEV)
  The electric motor is used to deliver power to the vehicle, it is powered by batteries only. There is no engine involved, so the driving distance will depend on the design. Battery size and type including load
 4. Electric vehicle fuel cell (FCEV)
  It is an electric vehicle with a fuel cell capable of generating electricity directly from hydrogen (H2). Fuel cells have a higher specific energy capacity than current batteries, making FCEV a technology that automobile

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google / UFABET8282

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<< / UFABET8282

โช๊คสตรัทปรับเกลียว H-Drive

โช๊คสตรัทปรับเกลียว H-Drive แบรนด์ดังจากอเมริกา คุณภาพคุ้มเกินราคาครับ ฟิวลิ่งหนึบนุ่ม ไม่กระด้างใช้ในชีวิตประจำวันได้สบายๆๆ เลย สเปกสินค้า
ตัวสตรัท ผลิตจากอลูมิเนียม น้ำหนักเบา แต่แข็งแรง,ทนทาน ไม่ชำรุดเหลือเสียหายง่าย ไม่เป็นสนิม
ตัวแกนโช้ค เป็นระบบ Mono Tube ตอบสนองพื้นถนน เวลาขับขี่ได้ดี หนึบ มั่นใจทุกการขับขี่ ระบายความร้อนได้เร็วกว่าโช้คเดิม
บูชผลิตจาก ยูริเทน ทนทาน ใช้ได้นาน สามารถปรับ ความสูง-ต่ำ ได้ด้วยการสไลด์กระบอกโช้ค ได้ทั้งคู่หน้าและคู่หลัง โดยที่ไม่ส่งผลกับค่าสปริง สามารถปรับความสูงต่ำได้มากกว่า
สามารถปรับความหนืด ได้ตั้งแต่ 16-32 ระดับ โดยปรับจากนุ่มไปถึงแข็งตามความต้องการได้

โช๊คสตรัทปรับเกลียว H-Drive

Shock strut adjust the screw H-Drive brand from America. Quality is worth more than the price. Feeling chewy and soft Not harsh, can be used comfortably in daily life.
The strut is made of aluminum, light weight but strong, durable. Not damaged, left easily damaged, does not rust durable and can be used for a long time, can adjust the height – low by sliding the fork cylinder. Can be both front and back Without affecting the spring value Can adjust the height more low

Viscosity can be adjusted from 16-32 levels by adjusting
The shock absorber is a Mono Tube system that responds to the road. Good driving time, confident in every driving Cooling faster than the original shock absorber.
The bushing is made from urethane, durable and can be used for a long time, can adjust the height – low by sliding the fork cylinder. Can be both front and back Without affecting the spring value Can adjust the height more low
Viscosity can be adjusted from 16-32 levels by adjusting from soft to hard according to the needs.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google / UFABET8282

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<< / UFABET8282