ขับรถผ่านจุดตัดทางรถไฟ ยังไงถึงปลอดภัยไม่ต้องเอาชีวิตไปเสี่ยง

ขับรถผ่านจุดตัดทางรถไฟ ยังไงถึงปลอดภัยไม่ต้องเอาชีวิตไปเสี่ยง จุดตัดทางรถไฟ หรือ ทางข้ามทางรถไฟ ถือเป็นบริเวณเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุรุนแรง ดังนั้นผู้ขับขี่รถยนต์และผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากเมื่อต้องสัญจรผ่าน ไม่ละเลยหลักพื้นฐานเพื่อความปลอดภัยและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทุกครั้ง

สำหรับการขับขี่รถผ่านทางรถไฟหรือจุดตัดทางรถไฟ มีหลักปฏิบัติกำหนดเป็นกฎหมายตาม พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 ใน 2 มาตราคือ

มาตรา 62 ในทางเดินรถตอนใดที่มีทางรถไฟผ่าน ถ้าปรากฏว่า

(1) มีเครื่องหมายหรือสัญญาณระวังรถไฟแสดงว่ารถไฟกำลังจะผ่าน

(2) มีสิ่งปิดกั้นหรือมีเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณแสดงว่ารถไฟกำลังจะผ่าน

(3) มีเสียงสัญญาณของรถไฟหรือรถไฟกำลังแล่นผ่านเข้ามาใกล้อาจเกิดอันตรายในเมื่อจะขับรถผ่านไป

ผู้ขับขี่ ต้องลดความเร็วของรถและหยุดรถให้ห่างจากทางรถไฟไม่น้อยกว่าห้าเมตร เมื่อรถไฟผ่านไปแล้วและมีเครื่อง หมายหรือสัญญาณให้รถผ่านได้ ผู้ขับขี่จึงจะขับรถผ่านไปได้

มาตรา 63 ในทางเดินรถตอนใดที่มีทางรถไฟผ่านไม่ว่าจะมีเครื่องหมายระวังรถไฟหรือไม่ ถ้าทางรถไฟนั้นไม่มี สัญญาณระวังรถไฟหรือสิ่งปิดกั้น ผู้ขับขี่ต้องลดความเร็วของรถและหยุดรถห่างจากทางรถไฟในระยะไม่ น้อยกว่าห้าเมตร เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงจะขับรถผ่านไปได้

ขับรถผ่านจุดตัดทางรถไฟ

1. รถไฟอาจมาเมื่อไหร่ก็ได้

สำหรับผู้ขับขี่ที่สัญจรผ่านทางรถไฟเป็นประจำ อาจเกิดความคุ้นเคยเกี่ยวกับช่วงเวลาที่รถไฟจะผ่านมากลายเป็นจุดเริ่มต้นของความประมาท และลดหย่อนความระมัดระวังลงโดยไม่รู้ตัว ซึ่งในความเป็นจริงแล้วอาจมีรถไฟขบวนที่ไม่ได้แล่นตามตาราง หรือมีการปรับเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง ฉะนั้นก่อนจะขับรถผ่านทางรถไฟ จึงจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจด้วยความระมัดระวังอย่างที่สุดทุกครั้ง

2. รถไฟมาได้ทั้งซ้าย-ขวา

หลังจากปฏิบัติตามหลักโดยถูกต้องจนขบวนรถไฟแล่นผ่านไปแล้ว นั่นไม่ได้หมายความว่าสามารถขับรถผ่านทางรถไฟได้ทันที แต่ผู้ขับขี่ยังจะต้องตรวจตราเพื่อความแน่ใจอีกครั้ง ว่ามีรถไฟอีกขบวนหนึ่งแล่นสวนทางมาหรือไม่ ซึ่งเกิดขึ้นได้ในกรณีที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟนั้นเป็นแบบรางคู่

3. ขบวนรถไฟแล่นเร็วกว่าที่มองเห็น

หากมองจากริมทางรถไฟในระยะไกล อาจเป็นไปได้ว่าเราจะมองรถไฟค่อย ๆ แล่นช้า ๆ แต่นั่นเป็นเรื่องของมุมมองที่หลอกสายตา และความจริงแล้วรถไฟก็จะแล่นด้วยความเร็วและมาถึงบริเวณจุดตัดรางรถไฟเร็วกว่าที่คาด ดังนั้นการเสี่ยงที่จะขับรถผ่านโดยไม่รอให้รถไฟแล่นผ่านไปก่อน ถือได้ว่าเป็นความประมาทอย่างรุนแรงเช่นกัน

4. รถไฟคันใหญ่กว่าที่คิด

โดยทั่วไปแล้ว ตัวโบกี้รถไฟจะมีขนาดใหญ่มากกว่าขนาดของรางรถไฟทั้งสองฝั่งเกินกว่า 1 เมตร นั่นหมายความว่าแม้จะไม่ได้หยุดรถกีดขวางทางรถไฟ แต่อยู่ใกล้เกินไปก็อาจจะไม่พ้นจากอันตรายเช่นกัน ดังนั้นควรปฏิบัติตามกฎหมาย นั่นคือหยุดรถให้ห่างจากทางรถไฟอย่างน้อย 5 เมตร

Drive through the railway intersection. How to be safe without risking your life Railway intersection or railroad crossing It is a prone to severe accidents. Therefore, motorists and motorcyclists Must be very careful when passing by. Never neglect the basics of safety and adhere to the law at all times.

For driving through railroads or rail intersections. Having a code of conduct that is required by law Road Traffic Act (No. 12) B.E. 2562 in 2 sections:

Section 62 & nbsp; At what time is the train passing by? If it appears that

(1) There is a sign or signal to watch out for the train, indicating that the train is about to pass.

(2) There is a block or a staff signal indicating that the train is about to pass.

The driver must reduce the speed of the vehicle and stop the vehicle at least five meters from the rail. When the train has passed and there is a machine A sign or a signal to allow the car to pass through The driver can then drive through it.

Section 63 At what time a train passes, whether there is a caution mark on the train or not. If the train doesn’t have Warning signs for trains or obstructions The driver must reduce the speed of the vehicle and stop the vehicle at a distance from the railway. Less than five meters When I saw that it was safe, I could drive through it.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google / UFABET8282

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<< / UFABET8282

เครื่องยนต์ hybrid

เครื่องยนต์ hybrid ทำงานอย่างไร สำหรับหลักการทำงานคร่าวๆของเครื่องยนต์ไฮบริดคือการรวมกันของแหล่งพลังงาน 2 แหล่ง ได้แก่ กำลังเครื่องยนต์และพลังงานไฟฟ้า ซึ่งโดยทั่วไปแล้วรถยนต์ Hybrid จะถูกออกแบบให้มีระบบที่มีมอเตอร์ที่สร้างกระแสไฟฟ้าไปยังแบตเตอรี่ในขณะชะลอความเร็วหรือเบรก ซึ่งพลังงานไฟฟ้านี้จะทำหน้าที่ในการเพิ่มพลังขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่หรือทำหน้าที่เป็นหลักในการขับเคลื่อนในขณะที่รถสตาร์ทหรือหยุดซึ่งเท่ากับช่วยประหยัดแก๊ส

เครื่องยนต์ hybrid ดีอย่างไร

แน่นอนว่าเครื่องยนต์ hybrid ก็คือการรวมเอาข้อดีของระบบเครื่องยนต์และระบบพลังงานมาใช้เพื่อทดแทนข้อบกพร่องซึ่งกันและกัน ยกตัวอย่างเช่นเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแบบเดิมนั้น มีข้อเสียทั้งในเรื่องของอัตราสิ้นเปลือง การก่อมลพิษ การที่มีพลังงานจากระบบไฟฟ้ามาช่วยย่อมส่งผลดีในแง่นี้

ทว่าในขณะเดียวกัน ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้ ประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ยังคงมีข้อจำกัดในเรื่องของการใช้งาน อย่างเช่นการชาร์จแบตเตอรี่แต่ละครั้งยังคงต้องใช้เวลานานและยังคงเดินทางได้ในระยะทางที่ไม่ไกลนัก การมีระบบพลังงานจากเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกันจึงทำให้รถยนต์สามารถใช้งานจริงตามปกติ ขณะที่ในภาพรวมระยะยาวแล้ว ระบบ hybrid ถือว่าจะส่งผลอย่างมากในเรื่องของความประหยัดและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เครื่องยนต์ hybrid แต่ละแบบแตกต่างกันอย่างไร

สำหรับระบบเครื่องยนต์ hybrid ซึ่งใช้ในรถยนต์ไฮบริดโดยทั่วไป แบ่งได้ดังนี้

1. full hybrid หรือ parallel hybrid คือ ระบบที่เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าสามารถทำงานร่วมกันหรือทำงานแยกกันเป็นอิสระ ซึ่งถือเป็นรูปแบบที่ถูกใช้มากที่สุดในปัจจุบัน โดยทั่วไปแล้วระบบ full hybrid จะมีตัวกำเนิดไฟฟ้าที่จะช่วยเพิ่มกำลังขับเคลื่อน หรือมีมอเตอร์ไฟฟ้าติดตั้งอยู่ในระบบส่งกำลัง ทำให้สามารถสลับมาใช้การขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวได้ด้วย ทว่าส่วนใหญ่ยังมีข้อจำกัดอยู่แค่ในการขับด้วยความเร็วต่ำหรือในระยะทางใกล้ ๆ แต่ในกรณีนี้ระบบขับเคลื่อนก็สามารถกลับไปขับด้วยพลังงานจากเครื่องยนต์ได้

2. mild hybrid (MHEV) คือ ระบบที่เครื่องยนต์ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าเช่นกัน แต่ทั้งสองแหล่งพลังงานจะไม่สามารถทำงานแยกจากกันได้ โดยทั่วไปมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ในระบบ mild hybrid จะมีขนาดเล็กและทำหน้าที่เสริมกำลังขับเคลื่อนให้กับเครื่องยนต์เท่านั้น

เครื่องยนต์ hybrid

How does a hybrid engine work? As a general rule of thumb, a hybrid engine is a combination of two power sources: engine power and electric power. Typically, hybrid cars are designed to have a system with a motor that generates electricity to the battery while slowing down or braking. This electric power serves to increase driving power to improve driving performance or to act as a driving force when the vehicle starts or stops, which equates to saving gas.

How is hybrid engine?

Of course, a hybrid engine is a combination of the advantages of an engine and power system as a substitute for defects. For example, an engine that uses traditional fuel. There are drawbacks in terms of the pollutant consumption rate, and having power from the electric system is good in this respect.

But at the same time With today’s technology The efficiency of electric motors and batteries remains limited in terms of their use. For example, each battery charge still takes a long time and can still travel relatively short distances. By having an engine power system used together, the vehicle can actually be used as normal. While in the long term overview, hybrid systems are considered to have significant economic and environmental impact.

How are each hybrid engine different?

For hybrid engine systems, which are commonly used in hybrid vehicles. Can be divided as follows:

1. full hybrid or parallel hybrid & nbsp; is A system in which the engine and the electric motor can work together or operate independently. This is the most used format today. In general, a full hybrid system has a generator that will increase the driving power. Or an electric motor installed in the transmission system Making it possible to switch to electric driving alone as well However, most of them are limited only at low speed or short distances, but in this case the drivetrain can return to motorized driving.

2. mild hybrid (MHEV) is The system where the engine works with the electric motor as well. But the two energy sources cannot work separately. Electric motors used in mild hybrid systems are generally small and serve only to power the engine.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google / UFABET8282

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<< / UFABET8282

rolls royce ghost

rolls royce ghost rolls royce ghost “ยนตรกรรม ‘กู๊ดวูด โกสต์’ รุ่นแรก คือการตอบสนองความต้องการของลูกค้ารุ่นใหม่ของแบรนด์ ทั้งด้านอายุและทัศนคติ ตลอดระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่การเปิดตัวเมื่อปี 2552 ‘โกสต์’ ได้กลายเป็นยนตรกรรมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ 116 ปีของแบรนด์

rolls royce ghost

ในปี 2009 โรลส์ – รอยซ์ได้ประกาศผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับ Phantom รุ่นเรือธงผลิตภัณฑ์นี้ได้รับความสนใจจากลูกค้าที่ชื่นชอบการแสวงหาความสมบูรณ์แบบในการออกแบบวิศวกรรมและงานศิลปะของแบรนด์อย่างไม่หยุดยั้ง แต่จำเป็นต้องมีการแสดงออกที่เรียบง่ายและอ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้นจากโรลส์ – รอยซ์การสร้าง ‘Goodwood Ghost’ ครั้งแรกเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ความสำเร็จเป็นผู้นำตลอด 10 ปีรถยนต์แห่งการเปลี่ยนแปลงนี้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในประวัติศาสตร์ 116 ปีของ บริษัท ความสำเร็จของโกสต์มีส่วนสำคัญในการทำให้แบรนด์สามารถขยายการผลิตและลงทุนในการสร้างขีดความสามารถและผลักดันโรลส์ – รอยซ์ให้เป็นแบรนด์ระดับโลกในปัจจุบัน

วิศวกรรมแพลตฟอร์มกรอบพื้นที่อลูมิเนียม
แพลตฟอร์มพิเศษเฉพาะของโรลส์ – รอยซ์นี้ถูกนำไปใช้กับ Phantom และ Cullinan ซึ่งเป็นเรือธงของแบรนด์ซึ่งเป็นการปฏิวัติรถ SUV ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับขนาดของเฟรมสเปซเฟรมช่วยให้แบรนด์สามารถตอบสนองความต้องการด้านสุนทรียศาสตร์และกลไกอันเป็นเอกลักษณ์ของ ‘New Ghost’ ได้อย่างอิสระและเป็นทางเลือกของยานยนต์ที่ให้เสียงที่เหนือกว่าแข็งแกร่งและไดนามิกสูงร่วมเป็นสมาชิกใหม่ของโรลส์ – รอยซ์

ดังนั้นโครงสร้างส่วนบนของ ‘New Ghost’ จึงทำจากโลหะ 100% ภายนอกของตัวถังรถถูกเปลี่ยนเป็นโลหะแผ่นเดียวกว้าง และลื่นไหลอย่างไร้รอยต่อจากเสา A ไปยังหลังคาแผงกาบตัวถังแบบชิ้นเดียว Coachbuilt ช่างฝีมือ 4 คนเชื่อมตัวถังรถทั้งหมดด้วยมือในเวลาเดียวกัน ในการทำรอยต่อต่างๆด้วยความต่อเนื่องที่สมบูรณ์แบบบานประตูอะลูมิเนียมเชื่อมด้วยเลเซอร์ลดน้ำหนักและความฝืด 40,000Nm / deg

rolls royce ghost

เครื่องยนต์ V12 ทวินเทอร์โบ สูบ 6.75 ลิตร
เครื่องยนต์เบนซิน V12 ทวินเทอร์โบ สูบ 6.75 ลิตร โครงสร้างเครื่องยนต์แบบบีสโป๊กของโกสต์ ถูกสร้างขึ้นเพื่อสร้างแรงม้า 563 ตัว (420kW) แรงบิด 850Nm หรือ 627lb ft ส่งตรงไปยังระบบขับเคลื่อนทุกล้อและระบบบังคับเลี้ยวทุกล้อ แรงบิดสูงสุดตั้งแต่ 1600 รอบ/นาที จนถึงเพียง 600 รอบ/นาทีเหนือจำนวนรอบต่ำสุด ปรับแต่งระบบท่อนำอากาศเพื่อลดเสียงเครื่องยนต์ภายในตัวรถ.

การระงับระนาบ
การระงับระนาบ ระบบนี้ตั้งชื่อตามระนาบเรขาคณิต ซึ่งมีความเรียบสม่ำเสมอและสมบูรณ์แบบระบบนี้เป็นผลจากการพัฒนาและทดสอบร่วม 10 ปีเพื่อให้ความรู้สึกเหมือนบินอยู่บนพื้นดิน ช่วงล่างเป็นการพัฒนาทางวิศวกรรม ตลอดจนเทคโนโลยีการสแกนขั้นสูงและซอฟต์แวร์การทำงาน ประกอบด้วย Upper Wishbone Damper ตัวแรกของโลกเหนือระบบกันสะเทือนล้อหน้า ทำให้การขับขี่มีเสถียรภาพและง่ายดายยิ่งขึ้นระบบร่วมกับระบบกล้องสเตอริโอ Flagbearer จะอ่านสภาพถนนข้างหน้าและเตรียมระบบกันสะเทือนสำหรับการเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวถนน และระบบสัญญาณดาวเทียมของแบรนด์ (Satellite Aided Transmission) ผ่านระบบซอฟต์แวร์ Planar ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสามารถคาดการณ์และตอบสนองได้ดี แม้ต้องเผชิญกับพื้นผิวถนนที่รุนแรง

เพียงแค่ส่วนบนของ Wishbone Damper ต้องใช้เวลาในการทดสอบบนถนนจริงและด้วยซอฟต์แวร์เป็นเวลา 5 ปีซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของโรลส์ – รอยซ์ เป็นการต่อยอดระบบกันสะเทือนที่นุ่มนวลราวกับพรมวิเศษพร้อมปีกคู่ (Double-Wishbone Magic Carpet Ride) เพื่อปรับปรุงระบบรองที่มีการสั่นสะเทือนอิเล็กทรอนิกส์แบบแปรผันอย่างต่อเนื่องเสาอากาศปรับระดับได้เอง ไม่เคยใช้กับรถที่มีจำหน่ายทั่วไป

rolls royce ghost

เพลาหลังแบบห้าลิงค์และพวงมาลัยหลังยังได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีระบบกันสะเทือนแบบอากาศ เพลาทั้งสองได้รับการจัดการผ่านซอฟต์แวร์ Planar ของแบรนด์ซึ่งควบคุมเทคโนโลยีแชสซีอื่น ๆ ด้วย ของ Ghost เช่นเดียวกับระบบขับเคลื่อนทุกล้อระบบบังคับเลี้ยวทุกล้อระบบควบคุมการทรงตัวและระบบเบรกแบบแห้งเองเพื่อให้แน่ใจว่าทุกส่วนของรถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวและระดับการยึดเกาะได้อย่างเป็นหนึ่งเดียว

ซอฟต์แวร์ Planar ยังจัดการข้อมูลที่จำเป็นในการปรับเปลี่ยนการจัดส่งโกสต์ในเชิงรุกเพื่อรับมือกับสิ่งที่อยู่ข้างหน้าได้ดีขึ้น เทคโนโลยีแรกคือระบบกล้อง Flagbearer ของแบรนด์ซึ่งชวนให้นึกถึงผู้ถือธงแดงก่อนยานยนต์ในอดีต เทคโนโลยีนี้รวมถึงระบบกล้องสเตอริโอที่ติดอยู่ที่กระจกหน้ารถเพื่อช่วยให้มองเห็นถนนข้างหน้า และระบบกันสะเทือนที่ปรับได้อย่างปราดเปรียวถึง 100 กม. / ชม. เทคโนโลยีที่สองคือระบบดาวเทียมของแบรนด์ การดำเนินการนี้จะดึงข้อมูล GPS เพื่อเลือกเกียร์ที่เหมาะสมสำหรับการเข้าโค้งล่วงหน้า ผลลัพธ์ที่ได้คือความสะดวกสบายในการขับขี่และการควบคุมรถอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

เจ้าของสามารถเปิดประตูได้โดยมีระบบไฟฟ้าคอยช่วยเหลือ ขั้นแรกในการเปิดประตูคือ ดึงที่จับด้านใน 1 ครั้ง จากนั้นปล่อยให้ที่จับกลับสู่ตำแหน่งเดิม ระหว่างนั้นระบบก็จะตรวจสอบอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อม จากนั้นให้ดึงด้ามประตูค้างไว้เพื่อให้ระบบไฟฟ้าเข้ามาเลี้ยงและประตูเริ่มเปิดออก เมื่อประตูเปิดกว้างพอแล้ว ให้หยุดดึงที่จับ ซึ่งเป็นการหยุดประตูไม่ให้เปิดกว้างมากกว่านั้น เมื่อลงจากรถแล้ว สามารถปิดประตูได้โดยอัตโนมัติโดยกดปุ่มที่มือจับประตูด้านนอก หากต้องการปิดประตูด้วยตนเอง ก็สามารถทำได้ด้วยการช่วยเหลือจากไฟฟ้า เซนเซอร์ตามแนวยาวและตามขวางในตัวรถ ตลอดจนเซนเซอร์ G-force ที่ติดอยู่ที่ประตูแต่ละบานจะช่วยให้การเปิด-ปิดประตูทำงานได้เร็วเท่ากัน ไม่ว่ารถจะจอดอยู่บนเนินหรือมุมถนนในซอยแคบ

rolls royce ghost

สำหรับการออกแบบเรือนกระจก (กลาสเฮาส์) ซึ่งรวมถึงกระจกหน้ากระจกหลังหน้าต่างรถเสาและหลังคา ตั้งใจให้มีความสมดุลทั้งประตูคนขับและผู้โดยสารตอนหลังได้รับสัดส่วนหน้าต่างเท่ากัน มันแสดงให้เห็นว่า ‘New Ghost’ ต้องการความสมดุลทั้งในฐานะยานพาหนะสำหรับผู้ขับขี่และยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง หลังคาโค้งที่ประณีตบ่งบอกถึงเจตจำนงอันทรงพลัง ด้านหลังของรถมีความรู้สึกถึงการเคลื่อนไหว และจบลงด้วยเส้นที่ลาดลง

รูปทรงของไฟท้ายที่แทบจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้กลายเป็นหลักของการออกแบบร่วมสมัยของโรลส์-รอยซ์ ซึ่งรูปทรงนี้ยังคงอยู่ แต่ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยด้วยการเอียงมาข้างหน้าเล็กน้อย และเนื่องจากรอยต่อรอบไฟได้หายไป จึงทำให้ไฟท้ายดูเหมือนเป็นเกาะที่ได้รับการแต่งแต้มสี ลอยเด่นอยู่บนผิวรถ

ชุดไม้สำหรับ ‘นิว โกสต์’ เป็นแบบเปิดผิวไม้ที่เผยให้เห็นวัสดุอันเปลือยเปล่าอย่างไม่เหนียมอาย แท้จริงแล้วมีการพัฒนาสีเคลือบ 2 สีใหม่โดยเฉพาะ สีแรกชื่อว่า Obsidian Ayous ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากความหลากหลายของสีที่พบในหินลาวา สีที่สองชื่อ Dark Amber ซึ่งมอบเสน่ห์เย้ายวนให้กับชุดห้องโดยสาร ด้วยการผสานแนวเส้นของอนุภาคอลูมิเนียมละเอียดเข้ากับไม้สีเข้ม การเคลือบหนังก็เช่นเดียวกัน ผิววัสดุจะถูกเผยให้เห็นได้ชัดเจน แผ่นหนังจะเป็นแผ่นยาวแผ่นเดียว และจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ด้วยช่องระบายอากาศที่ทำจากโลหะแท้เพียงเท่านั้น และช่องระบายเหล่านี้เอง เป็นจุดที่อากาศจากระบบฟอกอากาศ MEPS จะผ่านเข้ามา

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google / UFABET8282

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<< / UFABET8282

วิธีรับมือ Covid-19 ภายในรถ

วิธีรับมือ Covid-19 ภายในรถ ไม่มีสถานการณ์ไหนที่ตึงเครียดเท่ากับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือ Covid-19 ซึ่งความน่ากลัวของเชื้อดังกล่าวจะไม่ได้มาจากการกระจายของละอองอากาศเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังเกิดจากการที่เชื้อไปอยู่ในมือแล้วสัมผัสกับวัตถุต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ในฝูงชนที่แออัด

ไม่มีสถานการณ์ไหนที่ตึงเครียดเท่ากับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือ Covid-19 ซึ่งความน่ากลัวของเชื้อดังกล่าวจะไม่ได้มาจากการกระจายของละอองอากาศเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังเกิดจากการที่เชื้อไปอยู่ในมือแล้วสัมผัสกับวัตถุต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ในฝูงชนที่แออัด

ถึงแม้ว่าภายในรถยนต์ส่วนตัวจะเป็นอะไรที่ดูปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 จะดูเหมือนไม่ใช่ซะทีเดียว เพราะภายในรถเองก็เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค เชื้อรา และไวรัส รวมไปถึงเป็นสถานที่ปิด อากาศจะหมุนเวียนจำกัดอยู่ภายใน หากเวลามีใครคนใดคนหนึ่งจามหรือไอ อากาศกับเชื้อก็จะอยู่ภายในรถ อีกทั้งการสัมผัสบนอุปกรณ์ต่าง ๆ ของผู้ที่อยู่ในรถก็มีความเสี่ยงต่อเชื้อโรคที่ติดมาจากมือด้วยเช่นกัน ในคลิปนี้จะมากล่าวถึงการทำความสะอาดภายในรถ ซึ่งมี 4 แบบหลัก ๆ ด้วยกัน

การเช็ดด้วยน้ำยา เป็นวิธีเบสิกสำหรับการบำรุงรักษารถ ซึ่งในการทำความสะอาดด้วยการเช็ดนั้น จะต้องวางลำดับความสำคัญของอุปกรณ์ที่ใช้มือจับบ่อยที่สุด ไม่ว่าจะเป็นมือจับเปิดประตูด้านนอก-ใน-ฝากระโปรงท้ายรถ, บานประตู, พวงมาลัย, หัวเกียร์, ปุ่มกดแผงคอนโซล, สวิตซ์ต่าง ๆ, ช่องแอร์, แผ่นบังแดด, คันเบรกมือ, สาย-ปุ่มกดที่เข็มขัดนิรภัย, ที่ปรับเบาะนั่ง, หมอนรองศีรษะ, เบาะนั่งหน้าหลัง เป็นต้น

แน่นอนว่าการเช็ดเพื่อฆ่าเชื้อนั้นควรใช้น้ำยาที่มีประสิทธิภาพฆ่าเชื้อโรคที่สูง โดยที่ไม่ทำลายวัสดุพื้นผิวรถที่สามารถหาซื้อได้ในร้านขายยา หรือคาร์แคร์ที่น่าไว้วางใจ และไม่ควรเช็ดแบบเปียกชุ่มจนก่อให้เกิดอัตรายในระบบวงจรไฟฟ้าหรือวัสดุเหล็กที่อาจจะก่อให้เกิดสนิมได้

การฟอกอากาศ ในปัจจุบัน รถยนต์หรู ๆ และรถยนต์ระดับกลาง ๆ เริ่มมีการติดตั้งระบบฟอกอากาศภายในรถ พร้อมเทคโนโลยีฆ่าเชื้อโรคในตัว แต่หากคุณขับรถรุ่นเก่า หรือรถยนต์คอมแพ็คที่ยังไม่มีออพชั่นนี้อยู่ในรถ การซื้อเครื่องฟอกอากาศก็เป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจ แถมมีขนาดที่ไม่ใหญ่มาก ตั้งแต่รูปทรงกระบอก ไปจนถึงรูปทรงกล่องขนาดเล็ก แต่ทั้งนี้ผู้ใช้งานควรคำนึงถึงการหาซื้อแผ่นกรองอากาศ HEPA สำรองที่หาซื้อได้ง่ายที่สุด และมีคุณภาพที่ดีมีมาตรฐาน

สเปรย์ฆ่าเชื้อ อีกวิธีหนึ่งที่ทำได้ง่าย และน่าสนใจไม่แพ้กันก็คือการใช้สเปรย์ฆ่าเชื้อในอากาศ ซึ่งภายในรถเป็นสถานที่ปิดและมีจำกัด การฉีดสเปรย์จึงเป็นอีกหนึ่งวิธีในการกำจัดเชื้อโรคภายในอากาศ แถมยังมีกลิ่นและราคาที่หลากหลายด้วย แต่ก็ไม่ควรใช้บ่อยเกินไป หรือใช้ในขณะที่มีคนหรือสัตว์เลี้ยงอยู่ในรถ เพราะนอกจากจะสิ้นเปลืองแล้ว อาจส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจของผู้ที่อยู่ในรถด้วย

วิธีรับมือ Covid-19 ภายในรถ

วิธีรับมือ Covid-19 ภายในรถ

How to deal with Covid-19 In the car, there are no situations as stressful as the coronavirus outbreak, Covid-19. Only one But it also occurs when the infection gets into your hands and comes into contact with objects that are vulnerable to infection without needing to be in crowded crowds.

No situation is as stressful as an outbreak of the new coronavirus, Covid-19, and the fear of such infection is not solely due to aerosol distribution. But it also occurs when the infection gets into your hands and comes into contact with objects that are vulnerable to infection without needing to be in crowded crowds.

Although the inside of a private car is something that seems safe from the coronavirus. It will not seem at all. Because the inside of the car itself is a reservoir of germs, fungi and viruses, as well as a closed place. The air will circulate in it. If at any time someone sneezes or coughs The air and the infection will be in the car. Also, personal contact with the devices in the car is a risk of hand-borne pathogens. In this clip, we will discuss four main types of cleaning the interior of the car.

Wipe down with a solution & nbsp; is a basic method for car maintenance. In which to clean with a wipe Priority must be placed on the devices that are handled most often. Whether it is a handle to open the door outside – in – the trunk lid, door leaf, steering wheel, gear knob, button panel, console, various switches, air vents, sun visors, handbrake lever, cable – push button At seat belts, seat adjuster, head restraints, front and rear seats, etc.

Of course, the sanitizing wipe should use a highly effective antiseptic solution. Without damaging the surface of the car that can be bought in a drugstore Or trustworthy car care And it should not be soaked in wet wipe that will cause damage in the electrical circuit or iron material that may cause rust.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google / UFABET8282

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<< / UFABET8282

วิธีการเลือกเฟืองท้าย

วิธีการเลือกเฟืองท้าย เลือกใช้อย่างแน่นอน วิธีการเลือกน้ำมันเกียร์ธรรมดาและเฟืองท้าย
มีใครรู้บ้าง? น้ำมันเกียร์ที่ใส่ในรถของคุณเพื่อให้กระปุกเกียร์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนั้นมีคุณภาพหรือไม่? ฉันจะเลือกได้อย่างไร? ตามช่างมาดูวิธีเลือกกันเลย !!

“เกียร์” เป็นเครื่องจักรกล มีลักษณะเหมือนเฟืองที่เสียดสีกันทำหน้าที่ส่งกำลังจากเพลาหนึ่งไปยังอีกเพลาหนึ่งซึ่งเป็นการส่งผ่านแรงด้วยการเคลื่อนที่แบบหมุนนอกจากนี้เกียร์ยังใช้ในการเปลี่ยนความเร็ว ทดสอบความเร็วหรือเปลี่ยนทิศทางการหมุนได้เช่นกัน

เกียร์หลัก ๆ
แบ่งตามฟันเฟืองและลักษณะการยึดเกาะกันดังต่อไปนี้

 1. เฟืองเดือยเป็นเฟืองที่มีร่องฟันตรงเข้าหากันมีความแข็งแรงสูงสูญเสียพลังงานน้อย เป็นอุปกรณ์ส่งสัญญาณระยะสั้น ข้อเสียคือเสียงดัง
 2. เฟืองท้าย (Helical gear) เป็นเฟืองที่ฟันอยู่ในแนวทแยง ทำให้เสียงดังน้อยลงและวิ่งได้นุ่มนวลกว่าเกียร์ตรงเนื่องจากมีฟันน้อยในการขับขี่ สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบขนานและตั้งฉาก แต่สิ้นเปลืองพลังงานมากกว่า
 3. เฟืองบายศรี (Beval gear) หรือไฮโปอิดเกียร์ (Hypoid gear) เป็นเฟืองที่ใช้ระหว่างเพลา ในการเปลี่ยนมุมทิศทางการทำงานให้อยู่ในทิศทางตรงกันข้ามหรือมีมุมการทำงานที่ปรับได้สำหรับรูปร่าง

บทบาทหน้าที่ของน้ำมันเกียร์
น้ำมันเกียร์ธรรมดาและเฟืองท้ายหน้าที่หลักมีดังนี้

หล่อลื่นชั้นฟิล์มเพื่อลดแรงเสียดทานปกป้องชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวของเกียร์ต่างๆ โดยเฉพาะฟันเฟืองที่เสียดสีกันตลอดเวลาเพื่อลดการสึกหรอป้องกันความเสียหายของชิ้นส่วนเกียร์

การระบายความร้อนด้วยน้ำหล่อเย็นขจัดความร้อนสูงที่เกิดจากแรงเสียดทานและแรงเสียดทานของเกียร์ออกจากระบบเพื่อป้องกันความเสียหายจากการหลอมโลหะรอบฟันเฟือง

ล้างเศษโลหะที่เกิดจากการเสียดสีออกจากด้านหน้าของฟันเฟือง Log filtering เพื่อหมุนเวียนน้ำมันเกียร์ที่สะอาดเข้าสู่ระบบอีกครั้ง

ป้องกันการกัดกร่อนและสนิมชิ้นส่วนเกียร์ส่วนใหญ่เป็นโลหะเสี่ยงต่อการออกซิไดซ์ด้วยความชื้นและน้ำที่จะเป็นสนิม

ลดเสียงรบกวนและแรงสั่นสะเทือนจากการทำงานของเกียร์โดยเฉพาะในเรือนเกียร์ซึ่งทำให้ผู้ขับขี่รู้สึกอึดอัด

วิธีการเลือกเฟืองท้าย

วิธีการเลือกเฟืองท้าย

How to choose a differential and gear oil? Definitely choose to use How to choose oil for manual and differential gearboxes
Anyone know? Is the transmission fluid that is put in your vehicle to keep the gearbox running efficiently? How do I choose? Follow the technician, let’s see how to choose !!

“Gear” is mechanical. They are like gears that friction against each other, transmit power from one shaft to another, which is the transmission of force through rotational motion. The gears are also used to change speed. You can also test the speed or change the direction of rotation.

Main gear
are divided by the gear teeth and the following adhesion characteristics:

 1. A spur gear is a gear with straight grooves, high strength, low energy loss. It is a short-range signaling device. The disadvantage is the noise.
 2. Helical gear is a gear in which the teeth are diagonally. It makes less noise and runs smoother than a straight gear because it has fewer teeth in driving Can be installed both in parallel and perpendicular But it consumes more power
 3. Beval gear or Hypoid gear is a gear used between the shafts. To change the working direction angle to the opposite direction, or to have an adjustable working angle for the shape.

The main functions of the transmission fluid
manual transmission and differential oils are as follows:

Lubricates a film layer to reduce friction, protect the moving parts of various gears. In particular, the gear teeth constantly rub against each other to reduce wear and prevent damage to the transmission components.

Coolant cooling removes the high heat generated by friction and gear friction from the system to prevent damage from vulcanization around the gear teeth.

Clean abrasive debris from the front of the log filtering gear to re-circulate clean gear oil into the system.

Prevents corrosion and rust. Most of the metal gear parts are vulnerable to oxidation with moisture and water to rust.

Reduces the noise and vibration of the transmission, especially in the gear housing, which makes the rider feel uncomfortable.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google / UFABET8282

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<< / UFABET8282

ถอดรองเท้าขับรถ อันตรายหรือไม่ มีผลเสียอย่างไรบ้าง

ถอดรองเท้าขับรถ อันตรายหรือไม่ มีผลเสียอย่างไรบ้าง คงมีผู้ขับรถยนต์หลายคนที่คุ้นเคยกับการถอดรองเท้าขับรถ หรือ ขับรถ โดยไม่ใส่รองเท้า ด้วยเหตุผลว่าสัมผัสเท้าดีกว่าในการควบคุม รถยนต์ ไม่ว่าจะแตะเบรก เหยียบคันเร่ง หรือเลี้ยงครัช ทุกอย่างดูนุ่มนวลเมื่อใช้เท้าเปล่า พอใส่รองเท้าแล้วกลับรู้สึกว่าไม่ถนัด

อย่างไรก็ตาม ความจริงแล้วการถอดรองเท้าขับรถนั้น จะมีข้อดีหรือข้อเสียอย่างไร ถึงขนาดที่จะมีโอกาสก่อให้เกิดอันตรายหรือไม่ แล้วการขับรถโดยใส่กับไม่ใส่รองเท้า แบบไหนเหมาะสมมากกว่ากัน วันนี้เราจะพาไปหาคำตอบ

ถอดรองเท้าขับรถ

ถอดรองเท้าขับรถอันตรายหรือไม่?


เชื่อกันว่าหลายคนที่ชอบถอดรองเท้าส่วนใหญ่เป็นเพราะความเคยชินตั้งแต่เริ่มขับรถ และทำให้รู้สึกสบายขึ้นและเบรคง่ายขึ้นและเหยียบคันเร่งเพราะไม่มีรองเท้าเป็นตัวกั้นระหว่างเท้าและเหยียบ

อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญไม่แนะนำให้ขับรถด้วยเท้าเปล่าเนื่องจากผู้ขับขี่จะต้องเกร็งและเกร็งเท้าซึ่งอาจทำให้เกิดความเจ็บปวดได้ ทำให้เกิดตะคริวที่เท้าหรืออื่น ๆ และจะทำให้ความสามารถของผู้ขับขี่ลดลงและยังควบคุมรถได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ยังเป็นอันตรายหากเหยียบคันเร่งหรือแป้นเบรกด้วยเท้าเปียกเนื่องจากอาจลื่นไถลได้ง่ายเนื่องจากเท้าของคุณอาจไถลออกจากคันเหยียบเนื่องจากแรงฉุดไม่เพียงพอ รวมทั้งการสวมถุงเท้าหรือถุงน่องจะช่วยลดแรงฉุดระหว่างเท้า และคันเหยียบ

ในขณะที่สวมรองเท้าขับรถพื้นรองเท้าด้านในจะช่วยกระจายแรงกดอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ควบคุมจังหวะการเหยียบเบรกหรือคันเร่งได้ดีขึ้นและเมื่อสวมรองเท้าที่เหมาะสมจะช่วยลดอาการบาดเจ็บที่เท้าได้

นอกจากนี้ยังมีกรณีเหตุร้ายที่อาจไม่ได้เกิดโดยตรงจากการถอดรองเท้าขับรถ แต่ในอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่เกิดขึ้นบนท้องถนนในหลาย ๆ กรณีมีบางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะรองเท้าของผู้ขับขี่ไปติดหรือเหยียบเบรกหรือคันเร่งขัดจังหวะ

ดังนั้นการถอดรองเท้าขับรถจึงทำให้คนขับลืมได้ วางรองเท้าไว้ใต้เบาะของคุณและทำให้เกิดสิ่งที่ไม่คาดคิด ซึ่งต้องเน้นย้ำว่าไม่ว่าในกรณีใด ๆ ห้ามวางรองเท้าหรือสิ่งของอื่น ๆ ไว้ใต้ที่นั่งคนขับหรือที่วางเท้าโดยเด็ดขาด

นอกจากนี้คุณรู้หรือไม่ว่าการขับรถถอดรองเท้า อาจมีผลเสียมากกว่าที่คุณคิดและนี่คือ 4 สิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อถอดรองเท้าขับรถ

 1. เท้าเหม็น
  บางคนคิดว่าเท้าเหม็นเกิดจากการสวมถุงเท้าหนา ๆ รองเท้าผ้าใบที่ไม่ได้อาบน้ำ แต่จริงๆแล้วกลิ่นเหม็นนั้นเกิดจากการสะสมของแบคทีเรีย ยิ่งคุณถอดรองเท้าขับรถและเหงื่อออกจากเท้ามากเท่าไหร่คุณก็มีโอกาสมากขึ้นเท่านั้น เพราะเท้าสัมผัสคันเร่งและเบรกเกือบตลอดเวลาจะทำให้เท้าตะแคงและยังสะสมแบคทีเรียที่ทำให้เกิดกลิ่นอีกด้วย
 2. เท้าเปียกจนลื่น ทำให้ข้อเท้าพลิก
  ประเด็นนี้แบ่งเป็น 2 กรณี อย่างแรกคือเท้าเปียกเพราะเหงื่อออกมาก ประการที่สองคือเท้าของคุณเปียกชื้นเนื่องจากฝนตก ความชื้นจากภายนอกเข้ามาในรถเมื่อเท้าของคุณเปียกและลื่นอาจทำให้เหยียบเบรกเหยียบคันเร่งผิดพลาด โดยเฉพาะจังหวะฉุกเฉินจะทำให้ข้อเท้าพลิกได้เลย

ผิดกฏหมาย

กฏหมายห้ามใส่รองเท้าแตะหรือการถอดรองเท้าขับรถมีอยู่จริง โดยบังคับใช้กับผู้ขับขี่รถรับจ้าง รถสาธารณะ รวมไปถึงรถแท็กซี่, รถจักรยานยนต์สาธารณะ หรือ รถนำเที่ยว ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของผู้ประกอบอาชีพให้บริการนั่นเอง 

โดย พ.ร.บ. ขนส่งทางบก มาตรา 102(1) และกฎกระทรวง พ.ศ. 2555 ระบุว่า “ในขณะขับรถรับจ้าง รถยนต์สาธารณะ ผู้ขับขี่ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยรัดกุม และสวมใส่รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อ หากฝ่าฝืนจะถูกระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ตามมาตรา 127”

มาถึงตรงนี้สามารถสรุปได้ว่า การถอดรองเท้าขับรถ นั้นถือว่ามีอันตราย และเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงมีผลเสียมากกว่าการใส่รองเท้าขับรถ และแม้ว่าบางคนอาจจะขอยืนยันคำเดิมว่าถอดรองเท้าขับรถยังไงก็ถนัดกว่า ก็คงต้องใส่ใจดูแลสุขภาพเท้าให้ดี และที่สำคัญห้ามวางรองเท้าไว้ที่ใต้เบาะคนขับเด็ดขาด เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่

Take off your driving shoes, is it dangerous?


It is believed that many people take off their shoes, mostly because of their habits since they started driving. And it makes me feel more comfortable and brakes, and I press the accelerator because there is no shoes to block the foot and pedal. However, experts do not recommend driving barefoot as drivers will have to contract and contract their feet, which can cause pain. This will cause foot cramps or otherwise, and will reduce the rider’s ability and control the car more efficiently.

It is also dangerous to press the accelerator or brake pedals with wet feet, as they can slip easily as your feet may slide off the pedals due to insufficient traction. Including wearing socks or stockings will help reduce the traction between the feet. And pedals

While wearing driving shoes, the insole distributes the pressure evenly. This allows for better control of the timing of the brake pedal or the accelerator pedal and when wearing the right shoes can reduce foot injury.

In addition, there are also cases of mishaps that may not be directly caused by removing your driving shoes. But in a car accident that occurs on the road, in many cases, something, especially the driver’s shoes, gets stuck or the brake pedal or the accelerator is interrupted.

So taking off your driving shoes can make the driver forget about it. Put your shoes under your cushion and make the most of the unexpected. It must be emphasized that under no circumstances should shoes or other items be placed under the driver’s seat or footrest.

Also, do you know that driving and taking off your shoes? It can have more negative effects than you think, and here are 4 things that can happen when taking off your driving shoes.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google / UFABET8282

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<< / UFABET8282

ล้อแม็กและล้อกระทะต่างกันยังไง

ล้อแม็กและล้อกระทะต่างกันยังไง ล้อรถถือเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เจ้าของ รถยนต์ หลาย ๆ คนให้ความสำคัญในการเลือกปรับแต่งเพื่อความสวยงาม เพราะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าล้อรถยนต์นั้นมีผลอย่างยิ่งต่อรูปลักษณ์และสไตล์ของรถแต่ละคัน

และเมื่อว่ากันด้วยเรื่องของล้อรถยนต์ โดยทั่วไปแล้วก็จะแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ ล้อแม็ก กับ ล้อกระทะ ซึ่งมีคุณสมบัติ ลักษณะ และราคาต่างกันไปดังนี้ ล้อแม็กและล้อกระทะต่างกันยังไง

ล้อแม็ก

ล้อแม็กและล้อกระทะต่างกันยังไง

ล้อแม็ก เป็นชื่อเรียกล้อรถยนต์ที่ความจริงแล้วน่าจะต้องเรียกว่า ล้ออัลลอย เพราะผลิตมาจากโลหะอัลลอยอันมีส่วนผสมของ แมกนีเซียม ซึ่งเรียกว่า แมกนีเซียมอัลลอย และเป็นที่มาของชื่อเรียกล้อแม็ก

อย่างไรก็ตาม ล้ออัลลอยยังมีแบบที่ผลิตโดยมี อะลูมิเนียม เป็นส่วนผสมเรียกว่า อะลูมินัมอัลลอย โดยแม้จะมีน้ำหนักมากกว่า แมกนีเซียมอัลลอย แต่ก็มีความทนทานสูงกว่า 

ปัจจุบันนี้ ล้อแม็กส่วนใหญ่ล้วนแต่เป็นล้อที่ทำจาก อะลูมินัมอัลลอย แต่ทั้งนี้ก็ยังถูกเรียกโดยทั่วไปว่าล้อแม็กนั่นเอง

Alloy is the name for a car wheel, which is actually supposed to be an alloy wheel because it is made from a magnesium-based alloy called magnesium alloy. And is the origin of the name for wheels.

However Alloy wheels are also produced with a mixture of aluminum called. Aluminum alloy Which despite having more weight Magnesium alloy But it is more durable & nbsp;

Today Most of the alloy wheels are made from Aluminum alloy However, it is also commonly referred to as alloy wheels.

ล้อกระทะคืออะไร

ล้อแม็กและล้อกระทะต่างกันยังไง

ล้อกระทะ อาจเรียกได้อีกแบบหนึ่งว่าล้อเหล็ก เนื่องจากทำมาจากวัสดุที่เป็นเหล็กกล้าซึ่งอันที่จริงแล้วมีความทนทานแข็งแรงกว่าล้อแม็กหรือล้ออัลลอยด้วยซ้ำ ทว่าเทียบกันแล้วมีน้ำหนักมากกว่าจนทำให้ส่งผลต่อการขับขี่ในด้านต่าง ๆ ทำให้มีราคาถูกกว่า และผู้ผลิตรถยนต์ค่ายต่าง ๆ ก็นิยมนำมาใช้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานสำหรับรถยนต์ในรุ่นเริ่มต้นด้วยเหตุผลด้านต้นทุนนั่นเอง

ขณะเดียวกันล้อกระทะหรือล้อเหล็กก็ไม่เป็นที่นิยมในการผลิตมาเพื่อจำหน่าย ทำให้ล้อแบบนี้แทบจะไม่ค่อยมีเป็นตัวเลือกในกรณีที่เจ้าของรถต้องการปรับแต่งหรือเปลี่ยนล้อรถยนต์

The wheel rim may be called another type of steel wheel. It is made from a steel material that is actually more durable than alloy or alloy wheels. But in comparison, it weighs more and affects various aspects of driving, making it cheaper. And automakers use it as standard equipment on entry-level vehicles for cost reasons.

At the same time, steel wheels or wheels are not popular in the production of sales. Making wheels like this is rarely an option in the event that the car owner wants to modify or change the wheel.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google / UFABET8282

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<< / UFABET8282

ทำสีรถยนต์ wrap รถ เปลี่ยนสีรถ ถ้าไม่แจ้งเปลี่ยนสีรถมีความผิดหรือไม่

ทำสีรถยนต์ wrap รถ เปลี่ยนสีรถ ถ้าไม่แจ้งเปลี่ยนสีรถมีความผิดหรือไม่ ปัจจุบันการทําเปลี่ยนสีรถนั้นมีทางเลือกหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการทำสีใหม่ หรือการ wrap รถ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับแต่ละท่านว่าจะหาช่างทำสีรถ ผู้ให้บริการ หรืออู่ทำสีรถ ที่มีฝีมือได้มาตรฐานถูกใจมากน้อยแค่ไหน

อย่างไรก็ตาม ในการเปลี่ยนสีรถยนต์ ยังมีขั้นตอนสำคัญที่เจ้าของรถจะละเลยไม่ได้ นั่นคือการแจ้งต่อนายทะเบียนเรื่องการเปลี่ยนสีรถให้เรียบร้อยตามที่กฎหมายกำหนด โดยพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 13 ระบุไว้ว่า รถใดที่จดทะเบียนแล้ว หากมีการเปลี่ยนสีรถ ให้ผิดไปจากที่จดทะเบียนไว้ เจ้าของรถต้องแจ้งนายทะเบียนภายใน 7 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลงสีรถ หากเกินกำหนดจะมีความผิดตามมาตรา 60 ระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

ขณะเดียวกัน กรมการขนส่งทางบก ยังได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกำหนดสีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ดังนี้

 1. กรณีตัวรถมีสีเดียว ให้กําหนดสีที่เป็นสีหลัก โดยไม่ต้องคํานึงถึงความเข้มของสีที่แตกต่างกัน ตามตัวอย่างสีรถที่กําหนดในภาคผนวก ก แนบท้ายระเบียบนี้
   
 2. กรณีตัวรถมีหลายสี โดยแต่ละสีแตกต่างกันเห็นได้ชัดเจนบริเวณตัวถังส่วนที่สําคัญของรถเช่น ฝากระโปรงหน้า-ท้าย หลังคา หรือประตู เป็นต้น ให้กําหนดสีที่เป็นสีหลักเป็นสีของรถ ไม่เกิน 3 สี แล้วแต่กรณี เช่น ตัวรถมี 2 สีกําหนดเป็นสี ขาว แดง หรือตัวรถมี 3 สี กําหนดเป็นสี ดํา ขาว เหลือง และหากตัวรถมีมากกว่า 3 สี และสามารถกําหนดสีหลักของตัวรถได้ให้กําหนดสีหลัก 3 สี ตามด้วยสีลําดับท้ายสุด “หลายสี” เช่น ขาว แดง หลายสี เว้นแต่กรณีไม่สามารถกําหนดสีใดเป็นสีหลักได้ ให้กําหนดว่า “หลายสี” เพียงอย่างเดียว
   
 3. กรณีสีคาดหรือแถบคาดที่ใช้ตกแต่งรถ โดยไม่ทําให้สีหลักของรถเปลี่ยนแปลงไป ไม่ต้องกําหนดเป็นสีรถ แต่หากการตกแต่งรถทําให้สีหลักของรถเปลี่ยนแปลงไป ให้กําหนดเป็นสีของรถตามหลักเกณฑ์ ที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง
ทำสีรถยนต์

I do car wrap, change car color, if I do not report a change in car color, is it wrong? Currently, there are many options for changing the car color. Whether it’s a new paint or a car wrap, it is up to each person to find a car mechanic, service provider, or garage. How do you like the skillful standard?

However To change the car color There are still important steps that car owners cannot ignore. That is to notify the registrar of the car color change as required by law. By the Automobile Act 2522, Section 13 states that any vehicle is registered. If the car has changed color To deviate from the registered The car owner must notify the registrar within 7 days from the date of changing the car color. If overdue, there will be an offense under Section 60 liable to a fine not exceeding 2,000 baht.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google / UFABET8282

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<< / UFABET8282

Truckhouse BCT 2021 ใหม่ รถบ้านสายโหดราคาเริ่มต้นเกือบ 10 ล้านบาท


Truckhouse BCT 2021 ใหม่ รถบ้านสายโหดราคาเริ่มต้นเกือบ 10 ล้านบาทTruckhouse เป็นบริษัทดัดแปลงรถกระบะให้กลายเป็นรถบ้านที่ตั้งขึ้นในปี 2019 ที่ผ่านมา โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่รัฐเนวาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา

ล่าสุดพวกเขาได้ทำการเผยโฉม BCT ใหม่ ซึ่งเป็นรถบ้านที่พัฒนาขึ้นบนกระบะขนาดมิดไซส์TRD Pro 2021 มุ่งเน้นสมรรถนะการขับขี่แบบออฟโรดเป็นพิเศษ โดย Truckhouse ระบุว่าได้แรงบันดาลใจมาจาก Toyota Sunradar 4×4 ที่วางจำหน่ายในช่วงยุค 80

Truckhouse BCT 2021

Truckhouse BCT 2021

Truckhouse BCT มาพร้อมโครงสร้างตัวบ้านที่ผลิตขึ้นจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์เสริมแรงอัดแบบชิ้นเดียว ขณะที่ภายในถูกตกแต่งด้วยชิ้นส่วนแบบเดียวกับบ้านสมัยใหม่ พร้อมมุมรับประทานอาหารรูปทรงตัวยูที่สามารถชมทิวทัศน์ได้ 270 องศา และสามารถเปลี่ยนเป็นเตียงนอนขนาดฟูลไซส์เมื่อต้องการพักผ่อนได้ อีกทั้งยังมีเตียงขนาดควีนไซส์แยกมาต่างหากด้วย เพียงพอสำหรับผู้โดยสารจำนวน 4 คนแบบสบายๆ

นอกจากนี้ ผู้โดยสารยังสามารถเดินไปมาระหว่างตัวบ้านและห้องโดยสารด้านหน้ารถโดยไม่จำเป็นต้องลงจากรถ พร้อมทั้งมีห้องครัวและพื้นที่อาบน้ำมาให้ด้วย โดยสามารถกักเก็บน้ำสะอาดได้สูงสุด 30 แกลลอน (ประมาณ 113.5 ลิตร) และน้ำใช้แล้วสูงสุด 20 แกลลอน (ประมาณ 75 ลิตร) อีกทั้งยังมีแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนจาก Battle Born ขนาด 500 แอมป์ชั่วโมง เสริมด้วยแผงโซลาร์เซลล์ขนาด 600 วัตต์ที่ติดตั้งเหนือหลังคาอีกด้วย

Truckhouse BCT 2021

Truckhouse BCT 2021

 ไม่เพียงเท่านี้ ตัวรถ Tacoma TRD Pro ยังถูกปรับปรุงช่วงล่างเพื่อรองรับการขับขี่แบบออฟโรดที่สมบุกสมบันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโช๊คอัพด้านหน้าที่มีระยะยืดยุบ 12 นิ้ว, เพลาหลังที่เสริมความแข็งแรงยิ่งขึ้น รวมถึงติดตั้งจานเบรกแบบเจาะรูและเซาะร่องทั้ง 4 ล้อ เพื่อประสิทธิภาพการระบายความร้อนที่ดีขึ้น

ราคาจำหน่ายของรถบ้าน Truckhouse BCT เริ่มต้นที่ 285,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 8,600,000 บาท และหากเลือกออปชั่นแบบเต็มพิกัดจะมีราคาสูงสุดอยู่ที่ราว 380,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 11,400,000 บาท

Truckhouse BCT 2021

Truckhouse BCT 2021, new, brutal home car, starting price almost 10 million baht Truckhouse Is a pickup truck-turned-home car company founded in 2019 with an office in Nevada. USA


They recently unveiled a new BCT, a home car developed on a mid-size TRD Pro 2021 pickup truck with a special focus on off-road performance, with Truckhouse stating that it is inspired by the Toyota Sunradar. 4×4 released in the ’80s.

The Truckhouse BCT features a one-piece compression carbon fiber housing. While the interior is decorated with the same parts as the modern house With a U-shaped dining corner that offers 270-degree views and can be converted to a full-sized bed when you want to relax. There is also a separate queen size bed. Enough for 4 passengers comfortably.

In addition, passengers can move back and forth between the house and the passenger compartment without needing to get off. With a kitchen and shower area as well It can hold up to 30 gallons (approx. 113.5 liters) of clean water and up to 20 gallons (approx. 75 liters) of used water, plus a 500 amp-hour Battle Born lithium-ion battery supplemented by a solar panel. 600 watt cell installed above the roof as well.

Not only that, the Tacoma TRD Pro has also been revamped with suspension to accommodate more rugged off-road driving. Whether it is a front shock absorber with a 12-inch stretch, a reinforced rear axle. Also installed perforated and grooved discs on all 4 wheels for better cooling performance.

Prices for Truckhouse BCT RVs start at $ 285,000, or around $ 8,600,000, and with the full option option, the highest price is around $ 380,000, or $ 11,400,000.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google / UFABET8282

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<< / UFABET8282

เบรกแข็ง คันเร่งค้างกดไม่ลง เข้าเกียร์แล้วรถไม่ขยับ

เบรกแข็ง คันเร่งค้างกดไม่ลง เข้าเกียร์แล้วรถไม่ขยับ เพื่อป้องกันหม้อต้มอากาศและกระบอกสูบหลักเสื่อมสภาพเร็วต้องเปลี่ยนน้ำมันเบรกปีละครั้ง ระบบเบรคสูญญากาศจะอยู่ได้นาน 300,000-400,000 กม. มีข้อควรระวังบางประการที่ฉันอยากจะเตือนคุณว่าการเบรกเป็นระบบความปลอดภัยขั้นพื้นฐานที่สุด เช่นบางคนมองว่ารถใหม่ใช้หม้อต้มอากาศ 2 ชั้นชั้นเดียวจะเปลี่ยนไหม? ขอบอกว่าไม่ต้องเท่าไหร่?

ไม่สามารถกดคันเร่งได้
สาเหตุมักเกิดจากการเหยียบคันเร่งพรมหนาเกินไปหรือยางปูพื้นคันเร่งหนืดระบบคันเร่งไฟฟ้าในส่วนของระบบอิเล็กทรอนิกส์ทำงานผิดปกติ ทำให้รถเร่งแม้ว่าจะเหยียบเบรค

ไม่สามารถกดคันเร่งได้แก้ไขดังนี้
สำหรับวิธีแก้ไขคันเร่งติดหรือไม่กดแป้นคันเร่งให้ใช้เบรกเพื่อชะลอรถโดยรถเกียร์อัตโนมัติให้เปลี่ยนเกียร์ไปที่ตำแหน่ง N จากนั้นดับเครื่องยนต์ ให้รถเคลื่อนตัวช้าๆสลับกับแตะเบรกในช่วงปกติ ชิ้นส่วนของรถเกียร์ธรรมดาใช้เบรกเพื่อชะลอความเร็วโดยไม่ต้องใช้คลัตช์ เนื่องจากจะทำให้รอบเครื่องยนต์เพิ่มขึ้นจึงไม่สามารถลดความเร็วของรถได้เมื่อลดความเร็วในอัตราที่ปลอดภัย

เข้าเกียร์ แต่รถยังอยู่
เกียร์อัตโนมัติที่ทำงานมาระยะหนึ่งแล้วหากคุณไม่ได้บำรุงรักษาใช้งานหรือเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เป็นระยะอาจทำให้เกิดอาการงอแงและล้มเหลวได้ ใส่เกียร์และอยู่นิ่ง ๆ อย่าขยับซึ่งอาจเป็นสัญญาณของการเสื่อมสภาพ

เกียร์รวน แต่รถยังอยู่สามารถแก้ไขได้ดังนี้
เปลี่ยนเกียร์ที่ศูนย์ซึ่งแพงมาก แต่ถ้ารถยังอยู่ในระยะประกันและพบร่องรอยของเกียร์เสียให้รีบไปที่ศูนย์ซ่อมทันทีและหากไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเกียร์ใหม่หลาย ๆ ท่านมักจะเกรงใจเมื่อมันสวย เจ้าหน้าที่ของศูนย์บอกให้เราใช้รถจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาการรับประกันอย่างไรก็ตามฉันรู้ว่ามันเป็นการป้องกันที่ดีกว่าในการขับขี่และก่อให้เกิดอันตรายบนท้องถนนเนื่องจากอาจทำให้เสียชีวิตและทรัพย์สินได้

เบรกแข็ง คันเร่งค้างกดไม่ลง เข้าเกียร์แล้วรถไม่ขยับ

เบรกแข็ง คันเร่งค้างกดไม่ลง เข้าเกียร์แล้วรถไม่ขยับ

Hard brakes, throttle freeze, can’t press down The gear is engaged and the car does not move. Have you ever been together? The brakes are hard, the gas pedal is stuck, the gear is not pressed, and the car does not move. And is there any solution? Today, Vavoline has the knowledge to recommend.

Hard brakes require more force than normal.
This kind of condition is called “stubborn brakes”. Heavy braking requires a lot of pressure on the nature of the brakes. Because the alternator’s suction pump is broken or the cloth in the air pot, the PVC valve or the Combo Vale is broken or the air is leaking.

To prevent the air boiler and master cylinder deteriorating quickly, the brake fluid must be replaced once a year. The vacuum brake system will last a long time. 300,000-400,000 km There are some caveats that I would like to remind

Unable to press the gas pedal
Caused by the accelerator pedal, too thick carpet or viscous rubber floor mats. Electronic throttle system malfunctions. Makes the car accelerate even with the brakes.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google / UFABET8282

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<< / UFABET8282