ทำใบขับขี่ ต่อใบขับขี่ ทุกประเภท ต้องใช้ใบรับรองแพทย์

ตามหลักเกณฑ์เดิม เอกสารใบรับแรงแพทย์จะต้องใช้ในกรณีขอใบขับขี่ชั่วคราว (ทำใบขับขี่ใหม่) และการต่อใบขับขี่ 2 ปี เป็น 5 ปี แต่หลักเกณฑ์ใหม่ได้กำหนดให้การต่อใบขับขี่ 5 ปี เป็น 5 ปี จะต้องใช้ใบรับรองแพทย์เป็นเอกสารประกอบด้วย ทั้งการต่อใบขับขี่รถยนต์ ใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ และใบขับขี่ทุกประเภท ตามาข้อความในประกาศข้อ 4 ซึ่งระบุว่า

ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล หรือใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ให้ยื่นคำขอตามแบบที่อธิบดีกำหนด พร้อมด้วยใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบอนุญาตขับรถยนต์ สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว หรือใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ที่ได้รับมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ หรือใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะแล้วแต่กรณี และเอกสารหรือหลักฐาน ดังต่อไปนี้

1. ในกรณีที่ผู้ขอเป็นผู้มีสัญชาติไทย

ก. บัตรประจำตัวประชาชน

ข. ใบรับรองแพทย์ตามข้อ 3 (1) (ข)

ค. หลักฐานการอบรมตามข้อ 3 (1) (ค)

2. ในกรณีที่ผู้ขอเป็นคนต่างด้าว

ก. ใบรับรองแพทย์ตามข้อ 3 (1) (ข)

ข. หลักฐานการอบรมตามข้อ  3 (1) (ค)

ค. เอกสารหรือหลักฐานตามข้อ 3 (2) (ก) และ (ข)

ทำใบขับขี่ ต่อใบขับขี่ ทุกประเภท ต้องใช้ใบรับรองแพทย์

ทำใบขับขี่ ต่อใบขับขี่ ทุกประเภท ต้องใช้ใบรับรองแพทย์

As a rule of thumb Doctors documents must be used in the case of applying for a temporary driver’s license. (Making a new driver’s license) and a 2-year license renewal to 5 years, but the new rules stipulate that the extension of a 5-year driving license is 5 years, requiring a medical certificate as a document consisting of Both the extension of a driving license Motorcycle driving license And all types of driving licenses Taama in the announcement clause 4 states:

Anyone wishing to obtain a personal car license. Personal tricycle driver’s license Or a personal motorcycle driver’s license To submit an application in the form prescribed by the Director-General Along with a temporary personal car driver’s license Driving license Temporary personal tricycle Or a temporary personal motorcycle driver’s license Which has been at least one year Public driving license Public tricycle license Or a public motorcycle driver’s license, as the case may be And documents or evidence As follows:

1. In the event that the applicant is a Thai national

A. Identification card.

b. Medical certificate according to item 3 (1) (b)

C. Evidence of training according to item 3 (1) (c)

2. In the event that the applicant is an alien

g. Medical certificate according to item 3 (1) (b)

b. Evidence of training according to the clause & nbsp; 3 (1) (c)

C. Documents or evidence in accordance with 3 (2) (a) and (b)

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google /

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<<