ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง PGM-FI

ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง PGM-FI ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่เข้ามาแทนที่การจ่ายเชื้อเพลิงด้วยคาร์บูเรเตอร์

โดยการนำเอาชุดอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กหรือเรียกว่า ไมโครคอมพิวเตอร์( MICRO COMPUTOR ) เข้ามาควบคุมการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ฉีดน้ำมันให้เป็นฝอยละอองเข้ากระบอกสูบของเครื่องยนต์ ในอัตราส่วนที่พอเหมาะเพื่อให้เครื่องยนต์เผาไหม้ได้สมบูรณ์ ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง และช่วยลดมลพิษ UFA1668

          รูปแสดง กล่องควบคุมการทำงาน          ECM : ENGINE CONTROL MODULE          ดังนั้นเพื่อเป็นการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง และควบคุมปริมาณของแก๊สไอเสีย ตลอดจนการปรับปริมาณการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง

ตามสภาวะการทำงานของเครื่องยนต์ ถึงแม้ว่าระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงจะมีอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อช่วยในการทำงานมาก แต่ก็เหมาะสมกับการนำมาใช้เพื่อประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงและลดมลพิษซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ในสภาวะปัจจุบันจากการทำงานของคาร์บูเรเตอร์

จะอาศัยสุญญากาศที่เกิดจากอากาศไหลผ่าน บริเวณคอคอดทำให้เกิดแรงดูด ดูดเอาน้ำมันเชื้อเพลิงผสมกับอากาศเข้าสู่กระบอกสูบ จากการทำงานนี้เราจะเห็นได้ว่าอากาศจะผ่านคอคอดแล้วจึงจะเกิดการผสมน้ำมันเชื้อเพลิง ( ส่วนผสมบาง ) UFA1668

ซึ่งไม่เหมาะสมกับการทำงานของเครื่องยนต์ แม้กระทั่งการผ่อนคันเร่ง ซึ่งเครื่องยนต์ไม่มีความต้องการน้ำมันเชื้อเพลิงแต่คาร์บูเรเตอร์ไม่สามารถหยุดการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงได้ จึงทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันและเกิดมลพิษ  

             รูปแสดง การทำงานของคาร์บูเรเตอร์ สำหรับระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก้ไขข้อเสียจากระบบคาร์บูเรเตอร์ทำให้การจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเหมาะสมกับการทำงานของเครื่องยนต์และมีการหยุดจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง

ขณะผ่อน คันเร่ง ทำให้ระบบหัวฉีดประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงกว่าเครื่องยนต์ที่ใช้ระบบคาร์บูเรเตอร์หลักการทำงานเบื้องต้นของระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง PGM – FI ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงจะดูดน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านตะแกรงกรอง สร้างแรงดันในระบบฉีดเชื้อเพลิง ให้สูงถึง 294 Kpa

โดยมีตัวควบคุมแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง (Pressure Regulator ) ควบคุมแรงดันให้คงที่ตลอดเวลาทุกสภาวะการทำงานของเครื่องยนต์ และส่งน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีแรงดันสูงไปยังหัวฉีดเมื่อกล่อง ECM ได้รับข้อมูล(สัญญานทางไฟฟ้า) จากตัวตรวจจับ ( Sensor )จะทำหน้าที่ประมวลผลความต้องการเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ในขณะนั้น UFA1668

With a fuel pressure regulator (Pressure Regulator) to keep the pressure constant at all times, all operating conditions of the engine And send high-pressure fuel to the injector when the ECM box receives data (electrical signals) from the detector (Sensor) will process the fuel demand of the engine at that time.

กล่อง ECM จะต่อวงจรไฟฟ้าของหัวฉีด ( INJECTOR )ลงกราวนด์ เข็มของหัวฉีดจะยกตัวขึ้นทำให้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีแรงดันสูง ถูกฉีดเข้าไปผสมกับอากาศภายในท่อไอดีเพื่อบรรจุเข้ากระบอกสูบ ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่ฉีดออกมาจะมีปริมาณมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่กล่อง ECM ต่อวงจรไฟฟ้าของชุดหัวฉีดลงกราวนด์ 

The ECM box connects the injector electrical circuit (INJECTOR) to ground, the needle of the injector rises, causing the fuel to be at high pressure. Was injected into the air mixture inside the intake pipe to enter the cylinder. The amount of fuel injected is large or small. It depends on how long the ECM box is connected to the grounding injector unit electrical circuit.

หมายเหตุถ้าต่อวงจรไฟฟ้าของชุดหัวฉีดลงกราวนด์นาน จะทำให้เข็มของหัวฉีดเปิดนาน ส่งผลให้ปริมาณของน้ำมันเชื้อเพลิงที่ฉีดออกมามีปริมาณมากตามไปด้วยภาพแสดงถึงระยะเวลาในการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงที่ความเร็วรอบต่ำ – สูง

NOTE If the electric circuit of the injector unit is to ground for a long time. Will keep the needle of the injector open for a long time As a result, the amount of fuel being injected is large, as the picture shows the timing of the fuel injection at low-high speed.

เริ่มฉีดที่จังหวะอัด( ระยะเวลานาน ปริมาณน้ำมันมาก )

เริ่มฉีดที่จังหวะคาย( ระยะเวลาสั้น ปริมาณน้ำมันน้อย )

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google /UFA1668

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<<