การต่อวงจรไฟแสงสว่างภายนอกรถยนต์

การต่อวงจรไฟแสงสว่างภายนอกรถยนต์ ตำแหน่งแฟลช (แฟลช) เมื่อก้านสวิตช์ไฟสูง – ต่ำถูกยกขึ้นขั้ว HF และขั้ว HU จะเชื่อมต่อกับขั้ว ED ซึ่งเชื่อมต่อกับกราวด์เป็นผลให้ขดลวดรีเลย์กำลังทำงานทำงาน เซ็กซี่บาคาร่า

อนุญาตให้กระแสไฟฟ้าผ่านหน้าสัมผัสรีเลย์ไฟหน้าไปยังหลอดไฟหน้าผ่านขั้ว HU และต่อกราวด์ที่ขั้ว ED ทำให้ไส้หลอดสูงทำงานได้โดยไม่ต้องเปิดไฟ เซ็กซี่บาคาร่า

 1 ) การต่อวงจรไฟแสงสว่างภายนอกรถยนต์ 
          การต่อวงจรไฟแสงสว่างภายนอกรถยนต์มีการต่อวงจรที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับการออกแบบของรถยนต์ในแต่ละรุ่นแต่ละบริษัทผู้ผลิต แต่จะมีหลักการทำงานที่คล้ายกันที่นิยมต่อใช้งาน มี 2 แบบ
                     1. วงจรไฟหรี่ -ไฟหน้ารถยนต์แบบไม่ใช้รีเลย์ช่วย การต่อวงจรแบบนี้นิยมต่อในรถยนต์รุ่นเก่าที่ใช้สวิตช์ที่มีโครงสร้างแข็งแรงสายไฟมีขนาดใหญ่สามารถทนกระแสไฟฟ้าที่จะไปหลอดไฟหน้ารถยนต์ได้

  2 ) หลักการทำงานของวงจรไฟหรี่-ไฟหน้ารถยนต์              

1. เมื่อเปิดสวิตช์ไฟแสงสว่างไปตำแหน่งไฟหรี่จะทำให้ขั้ว T ต่อกับขั้ว E ของสวิตช์ ไฟแสงสว่า งทำให้กระแสไฟฟ้าที่ไหลจากแบตเตอรี่ผ่านฟิวส์ผ่านขดลวดรีเลย์มารอที่ขั้ว T สามารถไหลไปยังขั้ว E ของสวิตช์ไฟหรี่ไฟหน้าที่ต่ออยู่กับกราวด์ทำให้ครบวงจรทำให้ขดลวดรีเลย์ไฟหรี่ทำงาน ดึงคอนแทกรีเลย์ของไฟหรี่ต่อทำให้กระแสไฟสามารถไหลผ่านไปยังฟิวส์ไฟหรี่ผ่านไส้หลอดชุดไฟหรี่ ซึ่งประกอบไปด้วย ไฟหน้าปัทม์ ไฟหรี่ ไฟท้ายและไฟส่องป้ายทะเบียนลงกราวด์ที่โครงรถยนต์ครบวงจรทำให้หลอดไฟสว่าง             

2.เมื่อเปิดสวิตช์ไฟแสงสว่างไปตำแหน่งเปิดไฟหน้าจะทำาให้ขั้ว T และขั้ว E ยังคงต่อกัน เหมือนเดิมและเพิ่มขั้ว H มาต่อร่วมอีกขั้ว ทำให้กระแสไฟฟ้าที่ไหลจากแบตเตอรี่

ผ่านฟิวส์ผ่านขดลวดรีเลย์(รีเลย์ไฟหน้ารถ) มารอที่ขั้ว H สามารถไหลไปยังขั้ว E ของสวิตช์ไฟแสงสว่างที่ต่ออยู่กับกราวด์ทำ ให้ครบวงจรทำให้ขดลวดรีเลย์ไฟหน้าทำงานดึงคอนแทกรีเลย์ของไฟหน้าต่อทำให้กระแสไฟสามารถไหลผ่านไปยังฟิวส์ไฟหน้าซ้ายและขวาผ่านไส้หลอดไฟต่ำ และไส้หลอดไฟสูงไปที่ขั้ว HL และขั้ว HU ของสวิตช์เลือกไฟสูง-ต่ำ ตามลำดับ เซ็กซี่บาคาร่า

3. ตำแหน่งไฟหน้าต่ำ เมื่อเลือกสวิตช์ไฟสูง-ต่ำอยู่ในตำแหน่งไฟต่ำขั้ว HL จะต่อ กับขั้ว ED ของสวิตช์เลือกไฟสูง-ต่ำ ท ำให้กระแสไฟที่ไหลผ่านไส้หลอดไฟต่ำมารอที่ขั้ว HL ก่อน หน้านั้น สามารถไหลจากขั้ว HLไปขั้ว ED ซ่ึงต่ออยู่กับกราวด์ทำให้ไส้หลอดไฟต่ำครบวงจรไส้หลอดไฟต่ำจึงสว่างขึ้น      

3.Low headlight position When the high-low beam switch is selected in the low beam position, the HL terminal is connected to the ED terminal of the high-low beam selector switch, allowing the low current flowing through the filament to the previous HL to flow from the terminal. HL to ED terminal which is connected to ground, the low filament is fully integrated, the low incandescent lamp is brighter.       

4. ตำแหน่งไฟหน้าสูง เมื่อสวิตช์เลือกไฟสูง-ต่ำอยู่ในตำแหน่งไฟสูง จะทำให้ขั้ว HU ต่อกับขั้ว ED ทำให้กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านไส้หลอดไฟสูงมารอที่ขั้ว HU ก่อนหน้านั้นแล้ว สามารถไหลจากขั้ว HU ไปขั้ว ED ซึ่งต่ออยู่กับกราวด์ทำให้ไส้หลอดไฟสูงครบวงจรไฟสูงจึงสว่างขึ้น              

4.High headlight position When the high-low beam selector switch is in the high beam position, the HU connector is connected to the ED terminal, causing the electricity flowing through the filament to be high before the HU terminal. It can flow from the HU terminal to the ED terminal which is connected to the ground, making the lamp high filament complete, the high beam is lit.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google /เซ็กซี่บาคาร่า
สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถ : >>>ได้ที่นี่<<<